ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مشت ملی
به دروازه های بسته
 قدرت خودکامه

علاوه بر تمام ضرباتی که جبهه ارتجاع، استبداد و خودکامگی در انتخابات روز جمعه خورد، حال از بازتاب های اين ضربه در انتخابات آينده مجلس هشتم نگران است و بر اين تصور است که اگر نتواند با مقاومت در برابر نتيجه واقعی انتخابات روز جمعه مردم را برای انتخابات مجلس هشتم مايوس و خانه نشين کند، آنوقت بايد منتظر باخت بزرگ در آن انتخابات باشد. از سوی ديگر بيمناک است که نمايندگان مجلس کنونی نيز در نيمه باقی مانده از عمر اين مجلس، بجای ملاحظه قدرت خودکامه و تلاش برای راضی نگهداشتن آن و راه يافتن به مجلس بعدی، از اين پس تلاش برای جلب نظر مردم و آراء آنان را آغاز کند. با آغاز اين روند، آنوقت سکوت گورستانی مجلس هفتم درباره حوادث زندان ها، محاکمات دستوری، دور زدن مجلس در تمام سياست های بزرگ، حتی بی اعتبار ساختن برنامه های چند ساله ای که تصويب شده و دولت آن ها را دور می زند و ماجراجوئی های نظامی در سياست خارجی و همه و همه اينها شکسته خواهد شد.

 
 
 
 

 

فاجعه از ساعاتی شروع شد که مردم سيل آسا از خانه بيرون آمده و رفتند پای صندوق های رای. با اين سيل تمام محاسبات و  مقدماتی که برای قبضه شوراها و بويژه شهر تهران چيده بودند و حتی زمينه سازی برای بيرون ماندن هاشمی رفسنجانی از ليست منتخبان خبرگان بهم ريخت. به همان اندازه که محاسبات کانون قدرت خودکامه برای اجرای چنين سناريوئی بهم ريخت، تدارک و کوشش چهره های اصلاح طلب و مخالف حاکميت نظامی و سياست جنگی نتيجه بخشيد. حالا، آب رفته را می خواهند به جوی باز گردانند. جبهه ای از سران سابق و کنونی حاکميت زير نظارت تيزبين مردم در برابر تلاش سد بست و کشاکش آغاز شد. کشاکشی که از دو سال پيش بر سر مسائل اتمی، سياست جنگی، حاکميت نظامی، ترويج خرافات و ارتجاع مذهبی ... آغاز شده بود و با اين انتخابات و نتايجی که از آن بدست آمده- بی اعتناء به اينکه چه نتيجه ای را اعلام کنند- در هفته ها و ماه های آينده بسيار جدی تر و علنی تر به نمايش در خواهد آمد. سقوط توهم حمايت از دولت احمدی نژاد و حضور نظامی ها در صفحه سياسی کشور، حادثه و رويداد بزرگی بود که به علنی تر شدن مخالفت ها با سياست های حاکم در دو سال گذشته کمک بسيار کرد.

آنها که از جمعه تاکنون در برابر اعلام نتايج واقعی انتخابات مقاومت می کنند، درحاليکه وحشت زده از سقوط اعتبار دولت و حاکميت يکدست اند، در عين حال به عواقب و عوارض ديگری نيز می انديشند. از جمله اين که مردم يکبار ديگر صندوق های رای را کشف کرده اند و به صحنه بازگشته اند و اگر با مقاومت در برابر نتايج واقعی انتخابات روز جمعه نتوانند اين مردم را مايوس از رای و انتخاب کنند، آنوقت در آينده بسيار نزديک با انتخابات مجلس هشتم روبرو خواهند بود. انتخاباتی که از انتخابات شوراها مهم تر است. از سوی ديگر بايد شکست تمام تبليغاتی که در باره شکست اصلاحات و اصلاح طلبان در بوق کرده بودند را نيز بپذيرند. اما نتيجه سوم و مهم تری نيز در پيش است و آن اينکه از اين پس، بار ديگر نهادهای انتخابی بجای چشم دوختن به دست شورای نگهبان و نگرانی از تائيد صلاحيتشان بايد نگران رای مردم باشند. يعنی بجای نهادهای انتصابی و قدرت، بايد برای جلب نظر مردم و نهادهای انتخابی کوشش کند و اين يعنی کاهش شديد اقتدار قدرت خودکامه!

ريشه های تقلب و رای سازی و مقاومت غير انتخابی ها و انتصابی ها در برابر نتيجه انتخابات روز جمعه و همچنين مقاومت جبهه ای که می خواهد با رای مردم به حاکميت بازگردد در اينجاست.

از مقاومت جبهه دوم، که بازتاب دهنده بخشی از فشار و قدرت مشت ملی به درهای بسته قدرت خودکامه است، شايد اين گزارش محمدعلی ابطحی همچنان خواندنی باشد، زيرا عملا گرايش ها و سران متحد شده در برابر حاکميت يکدست و سياست های آن را نشان می دهد:

 

ابطحی ـ  ديشب جلسه مجمع روحانيون بود. امروز هم به دوجلسه دعوت شده بودم که يکی با حضور آقای خاتمی و جمعی از مشاوران و ديگری با حضور آقای کروبی و جمعی از مشاورانش تشکيل شده بود. بحث هر سه جلسه نگرانيهای جدی از شمارش آرا و نتايج انتخابات بود. همه ی اطلاعاتی که آقای خاتمی و آقای کروبی و نيز آقای توسلی و بعضی نمايندگان مجلس به صورت مستند داشتند با آنچه که اعلام می شود متفاوت است. آنچه مسلم است اينکه هواداران آقای رئيس جمهور و ليست رايحه خدمت کمترين رای را آورده اند. حفاظت از آرای مردم مسئله اصلی است. شمارش آرا بطور اساسی در اختيار کسانی است که ماههاست اعلام کرده اند رای مردم جنبه ی زينتی دارد.

 روز شنبه اعضای ستاد انتخاباتی اعتماد ملی و جمعی از کانديداهای اصلاح طلبان به خاطر نگرانی از معلوم نبودن سرنوشت بعضی صندوقها و اينکه قبل از هر شمارشی طرفداران آقای قاليباف بيانيه ی رسمی پيروزی داده بودند و سايت طرفداران آقای احمدی نژاد اعلام شکست کامل اصلاح طلبان را کرده بود تا پاسی از نيمه شب منزل آقای کروبی بودند. آقايان رفسنجانی و کروبی و خاتمی ديروز باهم در اين نگرانی جلسه مشاوره داشته اند. نتيجه اين شده که نمايندگان مجلس نامه ای بنويسند و آقايان هم پی نوشت کنند و به مقامات تحويل دهند تا شايد رای واقعی اعلام شود. مسئولان ستاد ائتلاف اصلاح طلبان با آقای خاتمی جلسه گذاشته بودند تا تصميمات لازم بگيرند که نتايج آن اعلام خواهد شد. امروز بعد از ظهر در جلسه ی آقای کروبی يکی از نمايندگان مجلس از داخل وزارت کشور خبر گرفت که در همين صندوق ها هشت نفر از اصلاح طلبان در تهران رای آورده اند. مردم در انتخابات با سختی شرکت کردند و انصافا حماسه ی حضور آفريدند که نتايج واقعی آرای آنان خوانده شود. توقع اصلی و بحق مردم هم حفاظت از آرای آنان است. اصولگرايان هم نبايد به نتايج غير واقعی دل خوش کنند. خوشبينانه ترين قضاوت بهم ريختگی وحشتناک در ستاد انتخابات وزارت کشور است. آقای توسلی به وزير کشور گفته است که  در انتخابات قبلی خبرگان بدون حمايت هيچ گروهی و بدون اينکه در هيچ ليستی باشم 900 هزار رای داشته ام. شنبه هم خبر گرفته بود که نفر هشتم است . يک مرتبه از ليست حذف شده. ديشب در جلسه مجمع تصويب شد که ضمن تشکر از مردم به خاطر آمدن پای صندوقهای رای همه ی اين نگرانی ها را به عنوان موضع مجمع روحانيون مبارز آقای موسوی لاری مصاحبه کند و بگويد. اين تلاشها در جريان است تا نتيجه واقعی رای مردم روشن شود.