ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

گسترش اعتراض ها
فراکسيون اقليت مجلس
به رای خواهی مردم برخاست

 
 
 
 
 

فراكسيون خط امام مجلس طی نامه‌ای به رئيس مجلس، رسما به صندوق سازی های پس از برگزاری انتخابات و تلاش برای مخدوش ساختن نتايج واقعی انتخابات روز جمعه اعتراض کرد. متن اين نامه بشرح زير است:

 
احتراما همان‌گونه كه مستحضريد نظارت بر صحت و سلامت روند انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و پاسداری از آرای ملت و شمارش صحيح آنها از وظايف اساسی و مهم هيات‌های نظارت است. بر اين اساس انتظار بايسته افكار عمومی و مردم، اهتمام جدی و اساسی مجلس شورای اسلامی به اين مهم بوده كه متاسفانه به دلايل زير انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به خصوص در تهران از اشكالات اساسی برخوردار است.
الف: روند قانونی:
- فرآيند انتخابات از معدود فرآيندهای قانونی است كه تمامی مراحل آن از ثبت‌نام، تشكيل هيات‌های اجرايی، تركيب هيات‌های نظارت، تشكيل حوزه‌های رای‌گيری، هيات‌های صندوق و مراحل رای‌گيری، شمارش آراء، تنظيم صورت جلسات، مهر و موم كردن صندوق‌ها و ... توسط قانونگذار تعيين و با آيين‌نامه‌های مصوب دولت تكميل و با دستورالعمل وزارت كشور كه البته نبايد مغاير قانون و آيين‌نامه باشد، اجرايی می‌شود.
- پايه‌ی انتخابات، صندوق‌های رای‌گيری هستند. صندوق به استناد قانون توسط يك هيات به رياست نماينده‌ی فرماندار و با حضور ناظران قانونی و نيز نماينده‌ی كانديداها اداره می‌شود. تمامی مراحل رای‌گيری و شمارش آراء بايد توسط هيات مسوول صندوق كه دارای حكم رسمی هستند انجام و صورت جلسه نهايی به امضاء آنان برسد.
- صورت جلسه‌های تنظيمی در چند نسخه تهيه می‌شود. يك نسخه تسليم فرمانداری، نسخه‌ای تسليم هيات نظارت، نسخه‌ای در صندوق گذاشته شده و صندوق‌ها در حضور اعضای شعبه مهر و موم می‌شود.
- در فرمانداری و به موازات آن در هيات‌های نظارت، صورت جلسه صندوق‌ها با هم جمع شده و نتيجه انتخابات مشخص می‌شود. نتيجه پس از تطبيق نتايج هيات نظارت و هيات اجرايی، صورت جلسه و به ستاد وزارت كشور تقديم و سپس آگهی می‌شود.
ب: آنچه كه در تهران در حال انجام و باعث ايجاد شائبه شده است:
- صندوق‌ها بدون وجود حكم قانونی و حضور ناظران قانونی هر صندوق به ستادهايی منتقل شده‌اند.
- صندوق‌ها بدون حضور اعضای قانونی شعب توسط افرادی به نام ستاد شمارش كه هيچ مسووليت قانونی و سمت رسمی نداشته و اساسا در قانون و آيين‌نامه نقشی برای آنها تعريف نشده است «بازگشايی» و شمارش با استفاده از يك نفر كه رای را می‌خواند و يك نفر كه وارد كامپيوتر می‌كند انجام می‌شود.
- در اين بخش بازگشايی صندوق و شمارش آراء و تعيين نتيجه كه از وظايف رسمی اعضای صندوق است توسط افراد غيرمسوول انجام می‌شود.
- اين تخلف اساسی‌ترين تخلف در انتخابات است. اگر همه مراحل رای‌گيری قانونی و دقيق انجام شده باشد باز كردن صندوق‌ها توسط افراد غيرمسوول مانند باطل كردن اساسی‌ترين سند انتخابات است.
- صندوق آن‌قدر اهميت دارد كه بعد از شمارش هم دوباره مهر و موم می‌شود و تا پايان رسيدگی به شكايات در مراجع مختلف قانونی، طبق تشريفات خاصی بايد نگهداری شود.
- صندوقی كه توسط افراد غيرمسوول باز شده باشد يك سند مخدوش و غيرقابل استناد است.
ج: راه‌حل فوری:
از آنجا كه مجلس در همه امور بايد مدافع حقوق مردم باشد خصوصا در امر مهمی چون انتخابات شوراها كه نظارت آن رسما بر عهده‌ی مجلس می‌باشد، انتظار است دستور فرماييد نسبت به موارد زير سريعا اقدام گردد. اعلام نتيجه مزيد امتنان است.
1- توسط هيات نظارت مجلس يا با شكايت كانديداها توسط دادستان بازگشايی و شمارش آراء بدون حضور اعضای صندوق‌ها متوقف و اين اقدام صرفا با حضور اعضای قانونی صندوق‌ها انجام شود.
2- كليه‌ی صندوق‌هايی كه تا اين لحظه بدون حضور اعضای صندوق بازگشايی و شمارش شده‌اند توسط دادستانی نگهداری و لاك و مهر شوند تا امكان مراجعه توسط مراجع قانونی وجود داشته باشد.