ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مردم
تغييرات يکسال
گذشته را
منفی می دانند
مصطفی تاجزاده

 
 
 
 
 

اينكه فرد يا حزبی به چه شكلی از قدرتی که بدست آورده استفاده کند ارتباط به اين دارد كه با رضايت مردم اين قدرت را بدست آورده و يا بدون رضايت مردم. اگر افرادی با زور به قدرت برسند معمولا بدون نظر و رضايت مردم نيز قدرت خود را اعمال می كنند و حكومت را فقط با زور و قدرت ترك می كنند . كسانی كه با تكيه بر آرای مردم به حكومت می رسند معمولا با رای و نظر مردم نيز اعمال حكومت می كنند، گر چه در اين ميان نيز استثناهايی وجود دارد كه با آرای مردم به حكومت و قدرت رسيده اند و بدون رای مردم به آن ادامه داده اند. آنها فقط تا زمانی كه به قدرت دست نيافته اند طالب دموكراسی اند.

....

مردم با خصوصی سازی مخالف هستند چون خصوصی سازی در فكر و نظر مردم به معنای محروم سازی اكثريت و محدود شدن انتخابات برای اقليتی است. در يك سال گذشته تاكنون تغييراتی در كشور صورت گرفته كه ما آن را منفی می دانيم، ولی طرفداران احمدی نژاد آن را مثبت می خوانند.( ديشب در نشست « كجا هستيم و به كجا می رويم» در دانشگاه علوم پزشكی تبريز)