ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

دبيرسنديکای شرکت واحد
يک بار ديگر از اوين بيرون آمد

 
 
 
 
 

«منصور اسانلو» رئيس هيأت‌‏مديره سنديكای كارگران شركت واحد بعد از ظهر ديروز با قرار كفالت آزاد شد. وی با تبديل قرار بازداشت موقت به قرار كفالت و معرفی كفيل به بازپرسی شعبه ١٤ دادسرای انقلاب تهران آزاد شد. اسانلو روز ٢٨ آبان ماه سال جاری و در حاليکه تازه از زندان آزاد شده بود، در خيابان بازداشت امنيتی شد و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد. اسانلو دو اعتصاب رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در ديماه سال 84 دستگير و زندانی شد و پس از 7 ماه بازداشت موقت(!) با قرار وثيقه 150 ميليون تومانی آزاد شد.

اسانلو در فاصله دو بازداشت خود نامه ای منتشر کرد که در آن فاش ساخت در زندان 7 ماهه زير فشار بوده تا در صورت آزاد شدن جائی نگويد در زندان چه بر او گذشته و ضمنا هيچ نوع تماسی با اعضای هيات مديره سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی نداشته باشد که گويا به زعم مقامات امنيتی و شبه قضائی او پس از آزادی از زندان اين دو مورد را مراعات نکرد. هنوز از جمع هيات مديره سنديکای شرکت واحد چند تن در زندان اند.