ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

 

 
 
 
 
 

محمد خاتمی

هیچ دولتی بدون حمایت

مردم درایران پایدار نیست

محمد خاتمی، پس از انتخابات 24 آذر در ديدار با تحریریه روزنامه صدای عدالت گفت: مشارکت28 میلیونی  مردم در سرنوشت خود در انتخابات 24 آذر داراي ابعاد مختلفي است. ممکن است با ابطال يک صندوق راي نتايج دستخوش تغيير شود ، اما اصل انتخابات را نبايد زير سئوال ببريم . ‏

خاتمي در رابطه با انتخابات خبرگان  گفت: آقاي هاشمي شخصيت بزرگي است و نقش وي در انقلاب انکار ناپذير است. درانتخابات رياست جمهوري تخريب هايي عليه ايشان انجام شد که شايسته نبود، اما در انتخابات چهارمين دوره مجلس خبرگان راي بالا به آقاي هاشمي رفسنجاني و فاصله آراي وي با ديگران نشان داد که ايشان مورد توجه مردم هستند.

برخي از برخوردهايي که با آقاي هاشمي دردوره هاي قبل توسط برخي از نزديکان اصلاح طلب صورت گرفت نیز نادرست بود.‏

وحدتي که بين گروه هاي اصلاح طلب ايجاد شد يك دستاورد بزرگ نه فقط براي اصلاح طلبان، بلكه براي كل كشور است.

خاتمي با اشاره غیر مستقیم به شکست طرفداران دولت در انتخابات اخیر گفت:

هيچ دولتي مطلوب و پايدار نيست مگر اين که به نقش مردم و مشارکت آنان در سرنوشتشان ارزش قائل شده و فضاي مناسب آن را ايجاد کند. ‏

برخي نگراني ها در خصوص تصميمات شتاب زده در سياست خارجي وجود دارد که با تدبير مي توان خطرات را از کشور رفع و دفع كرد. ‏