ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

وبلاگ مشترك «روزها»- عناوين از پيك نت است.
گوبلزهای ج.ا
برای تقليدهای فاشيستی
نشانه هائی از اين آشكار تر
فخرالسادات محتشمی پور

 
 
 
 
 

لطفاً با دقت مطالب را كه در پی می آيد مطالعه كنيد :

 

«من موافقم كه مردان سازندگان تاريخند اما از ياد نمی برم كه زنان پسران را بزرگ می كنند تا مرد شوند. ما زنان را نه از روی بی حرمتی بلكه به خاطر احترام زيادی كه برای آنان قائليم از زد و بند های سياسی دور نگه می داريم. ما به زنان نگاه تحقيرآميز نداريم بلكه آنان را دارای رسالتی متفاوت و ارزشی متفاوت از رسالت و ارزش مردان می بينيم و بر اين باوريم كه زن، بايد قدرت و استعدادهايش را در عرصه هايی متفاوت از مردان به كار گيرد.

زن در زندگی اجتماعی امروز تفاوتی با زن در گذشته ندارد. هيچ موجودی كه روزگار جديد را می فهمد به اين انديشه نابخردانه تن در نمی دهد كه زنان را از زندگی اجتماعی ، كار ، حرفه و كسب معيشت براند . اما بايد گفت كه كارهايی كه به مرد تعلق دارد بايد در تعلق او باقی بماند . از جمله اين كارها سياست و امور نظامی است.

من منكر اين نيستم كه با بيان اين مطلب چه بسا مرتجع و واپسگرا به شمار آيم اما خطر كرده با صراحت می گويم كه : نخستين، بهترين و مناسب ترين جا برای زن، درون خانواده و شكوهمندترين وظيفه او تقديم فرزند به مردم و ملتش است و بهترين جا برای زنان به منظور خدمت به مردم ، در ازدواج ، در خانواده و در مادر شدنشان است ...»

 

خوب، فكر می كنيد اين سخنان متعلق به كيست؟ يكی از دولتمردان محافظه كار(بخوانيد احمدی نژاد- پيك نت) يا يك ايدئولوگ از اين گروه (مصباح يزدی- پيك نت) و يا ...

اشتباه نكنيد اين ها بخشی از سخنان يوزف گوبلز درست 6 هفته پس از به قدرت رسيدن هيتلر (يعنی 18 مارس 1933 ) در نمايشگاه زن در برلين است.

اينك پس از گذشت چند دهه دولت آلمان نه تنها حضور همه جانبه زنان را در همه عرصه ها پذيرفته بلكه برای كمتر آسيب ديدن زنان در اجتماع به دليل واجد بودن نقش همزمان مادری سياست های حمايتی را تدوين نموده كه هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی ملزم به اجرای آن هستند. البته اين سياست ها خيلی پيش تر از آن كه خانم مركل(نخست وزيرفعلی آلمان) در بلند ترين سكوی سياسی بايستد، اتخاذ شده بود و امروز زنان آلمانی انتظار دارند كه با موقعيت جديد خانم مركل از تسهيلات و امكانات اجتماعی بيشتری برخوردار شده به برابری كامل جنسيتی برسند.

و ما هم از هرگونه مشابه سازی معذوريم !!!