جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  نگاهی به مصاحبه سفير ويژه امريكا درعراق
استراتژی جديد امريكا درعراق
تقويت جبهه اعراب عليه ايران است
 
 
 
 

 

خليلزاد سفير افغان تبار امريكا در عراق و ژنرال كيسی فرمانده نيروهای چند مليتی مستقر درعراق در يك كنفرانس مطبوعاتی مشترك اعلام كردند. دراين مصاحبه خليل زاد اشاره به استراتژی جديد كاخ سفيد در منطقه خاورميانه و بويژه عراق كرد. اين استراتژی كه آشكارا از دهانه خليل زاد بيرون آمده چيزی نيست جز بسيج كشورهای عرب منطقه عليه ايران و در درجه دوم سوريه. اين همان نكته ايست كه بوش نيز پس از بازگشت وزيرخارجه دولتش "رايس" از سفر اخير خاورميانه و در ارتباط با آزمايش اتمی كره شمالی آن را طی يك پيام راديوئی اعلام كرد. بوش گفت كه چرا هميشه امريكا بايد جلو بيفتد؟ كشورهای منطقه خودشان فكری برای كشورهای خطرخيز منطقه بكنند، امريكا نيز به آنها كمك خواهد كرد. خليل زاد اين گفته بوش را كه مقدمه تشكيل يك جبهه عربی عليه ايران است، در مصاحبه مطبوعاتی مشترك خود با ژنرال كيسی اينگونه بيان كرد:

ايالات متحده برای مقابله با سياست های ايران و سوريه كه در حوادث خشونت آميز عراق دست دارند، از اين پس با دولت های منطقه مشورت و با آنها برای اتخاذ سياستی واحد همكاری خواهد كرد. آينده خاورميانه در گرو حوادث امروز عراق است. دشمنان عراق و رقبای تاريخی اين كشور(بخوانيد ايران كه 8 سال جنگ با عراق را پشت سر گذاشته!) و عوامل آنها در داخل عراق سرگرم تقويت فرقه گرائی و پاره پاره كردن اين كشورند. نبايد تسليم شد، بلكه بايد استراتژی را تصحيح و تلاش ها را چند برابر كرد.

ژنرال كيسی نيز درهمين مصاحبه گفت: ايران و سوريه قطعاً به حمايت از گروههای افراطی و تروريست كه در داخل عراق عمل ميكنند ادامه خواهند داد.