ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

نامه 80 امضائی نمايندگان مجلس
دراعتراض به تعطيلات كش دار فطر

 
 
 
 
 

 

بيش از80 نفر نماينده مجلس هفتم دراعتراض به اقدام اخير دولت برای تعطيل ناگهانی و چند روزه مملكت يك  نامه اعتراضی خطاب به دولت تهيه و در حال جمع آوری امضا هستند. در اين نامه اشاره به مشكلاتی شده كه تعطيلات اخير در كشور بوجود آورد و توصيه به تصميمات كارشناسی وعلمی شده است.

يك نماينده مجلس گفت:  عيد فطر از اعياد بزرگ و محترم برای مسلمانان است، اما اضافه كردن دو روز به تعطيلات، آن هم بطور ناگهانی مشكلاتی را بوجود آورد. ايران در طول يكسال 235 روز كاری و 130 روز تعطيلی دارد، اين نوع تعطيلات خارج از تقويم به كشور لطمه می زند. دو روز تعطيلی يعنی يك - دو درصد كاهش درآمدهای دولت و ضرر و زيان به بخشهای خصوصی، عمومی و دولتی.

اين درشرايطی درحال تهيه است كه هنگام حضور كوتاه مدت احمدی نژاد هيچ نماينده ای فرصت نكرد رسما درباره تعطيلات ناگهانی عيد فطر از او سئوال كند. ظاهرا تهديد نمايندگان توسط احمدی نژاد هم بايد برای جلوگيری از طرح اين نوع سئوالات باشد. احمدی نژاد در خبر مستقل حضور وی در مجلس، هنگام معرفی وزير جديد كابينه خود، به شوخی و جدی به نمايندگان گفت: "يادتان باشد كه سال آينده، سال انتخابات مجلس است!"