ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  عليه اصلاح قانون كار
كوچ كارگران متحصن
از دفتر"ايلنا" به مقابل مجلس
 
 
 
 

 

روزگذشته و مقارن همان ساعاتی كه احمدی نژاد برای معرفی يك وزير جديد برای 10 دقيقه ای به مجلس رفته بود، شمار زيادی از كارگران استان تهران در مقابل مجلس دست به تحصن اعتراضی زدند. اين كارگران كه شمار آنها را خبرگزاری های داخلی دهها تن اعلام داشتند، نسبت به تصميم كميسيون صنايع و معادن مجلس مبنی بر اصلاح مفادی از قانون كار در قالب طرح رفع موانع توليد و سرمايه‌‏گذاری اعتراض دارند.

روز گذشته، با همين اعتراض شمار زيادی از كارگران در دفتر خبرگزاری كار ايران "ايلنا" اجتماعی كردند كه دبيركل خانه كارگر- عليرضا محجوب- درجمع آنها سخنرانی كرد. بخش هائی از اين سخنرانی در شماره روز گذشته پيك نت منتشر شد كه عنوان آن همچنان در صفحه اول پيك نت قابل دسترسی است.

در تحصن روز گذشته، در مقابل مجلس " حسن صادقی» رئيس سابق كانون عالی شوراها سخنرانی كرد.