ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سخنان جهانی و داخلی رئيس جمهور در سفر ورامين
می گويند:
از مسير صلح آميز خارج ميشويد
می گوئيم:
همه چيز ممکن است!
اخراج افغان ها
از راه های مقابله با بيکاری است

 
 
 
 
 

رئيس‌جمهور بالاخره رفت به سفر ورامين و در آبادی های سابق ورامين که حالا خودشان شده اند شهرک، چند سخنرانی جهانی کرد. تکليف آلمان و انگليس را معلوم کرد و سعی کرد هم ميان آنها و هم ميان مردم آنها با دولت های حاکم دو بهم زنی کند و آب را در آستانه تصميم به تحريم ايران در شورای امنيت سازمان ملل گل آلود کند.

مضمون و اهداف سخنان جهانی احمدی نژاد در آبادی های سابق ورامين جز اين نبود. خودتان بخوانيد و قضاوت کنيد.

رئيس جمهور در پاکدشت، برای مردمی که معطل آب و نان اند، حرف هائی زد که به جرات می توان گفت يکنفر از آنها که با دهان باز به حرفهايش گوش می کردند سر در نيآوردند چه می گويد. مثلا درباره آلمان، با اميد کسب حمايت نئو فاشيست های اين کشور و تحريک ناسيوناليسم آلمانی ها اينگونه گفت:

   

«آلمان در تهيه‌ پيش‌نويس قطعنامه عليه ايران در سازمان ملل نقش دارد. " می‌دانيم آلمان به تحريك چه قدرت‌هايی دست به اين كار زده است. اجازه نمی دهند در باره هولوكاست تحقيق شود. مردم آلمان را دست دوم نگه داشته‌ و می‌گويند ناتو و آمريكا بايد قوای نظامی شما را شكل بدهند.

60 سال است كه از ملت آلمان برای صهيونيست‌ها باج می‌گيرند كه هرچه بيشتر فلسطينی بكشند؛ آن‌وقت اين دولت - كه ايران پرونده‌ شيميايی‌ها را كنار گذاشته بود تا دشمنی‌ها كنار گذاشته شود و بعد از تحقيق هولوكاست، اولين ملتی خواهد بود كه نجات می‌يابد - اين‌طور در مقابل ملت ما می‌ايستد و می‌خواهد پيش‌نويس قطعنامه ارايه دهد؛ كه‌ چرا ايران چرخه‌ سوخت را راه‌اندازی كرده است.  يك بار در مقابل اراده‌ آمريكا بايستيد تا مشكل حل شود. اگر ملت ايران از چرخه‌ سوخت هسته‌يی استفاده كند، الگو و قدرت جهانی خواهد شد. »

رئيس جمهور در پايان اين سخنرانی جهانی و آسمانی، بازگشت به زمين و طی سخنانی ايرانی گفت:

بودجه‌ پاكدشت 74 درصد افزايش خواهد يافت .

 

به گزارش خبرگزاری های داخلی، در حاشيه‌ همين سخنرانی رئيس‌جمهور در واكنش به درخواست مردم مبنی بر بيرون راندن افغان‌ها از اين شهرستان، گفت: به اين موضوع رسيدگی می‌شود و اين يكی از راه‌های مقابله با بيكاری است.

 

احمدی‌نژاد سپس رفت قرچک ورامين و آنجا سخنرانی کرد. در قرچک تقريبا همان حرف های پاکدشت را برای اهالی اين منطقه تکرار کرد، اما وسط حرف ها، يک حرف نگو هم از دهانش در رفت و گفت: به ما می‌گويند ممكن است در آينده از مسير صلح‌آميز هسته‌يی دور شويد، ما می‌گوييم هر چيزی ممكن است.

چند ماه است كه كل كل می‌كنند و قطعنامه می‌دهند، در حال ضعيف شدن هستند و بزودی شاهد زوال و متلاشی شدن آنها خواهيم بود. »

درپايان اين سخنرانی اتمی- جهانی نيز رئيس جمهور از آسمان به زمين آمده و به مردمی که با دهان باز او را نگاه می کردند گفت:

برای حل مشكل آب آشاميدنی شما هم اقدام می کنم و به قطار شهری وصلتان می کنم.

رئيس جمهور بالاخره به ورامين رسيد و در اين شهر هم برای مردم سخنرانی کرد و گفت:

 انگليس امروز بسيار ضعيف است و در داخل کشور خود نمی تواند به امور سامان دهد ولی دولت آن قيافه امپراتورها را به خود می گيرد. انگلستان صد برابر ضعيف تر از گذشته و ايران صد برابر قوی تر شده. انگليسی ها پنجاه سال قبل معادلات منطقه را می شناختند اما امروز آنها در منطقه از همه گمراه تر و ذليل تر هستند. دولت انگليس آمريکا را عصاکشان وارد منطقه و افغانستان کرد ولی امروز چيزی نصيب آنان نشده است و به اهداف خود نرسيده اند. می خواهند جلوی پيشرفت هسته ای ايران را بگيرند زيرا، از پيشرفت ملت ايران می هراسند. ما معادن اورانيوم داريم که می خواهد آن را تصفيه و غنی سازی کنيم و در نيروگاه هايی که ساخته ايم به کار بگيريم.