ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  با اعتراف احمد جنتی
مجلس خبرگان آينده
شورای عالی سلطنت است
 
 
 
 

 

احمد جنتی دبيرشورای نگهبان و از جمله امام جمعه های موقت دائم تهران، روز جمعه گذشته در بين حرف ها و ادعاهائی كه در باره مسائل ايران و جهان و اتم و... كرد، چند كلامی هم درباره سه انتخابات يك كاسه شده خبرگان، شوراها و مياندوره ای مجلس كرد. كذب و دروغ و تزويری كه در سخنان او بود بی نياز از مثال است و خود خواهيد خواند. آنچه كه در اين سخنان برجسته بود و سمت و سوی انتخابات خبرگان آينده نيز بر همين اساس تنظيم شده، ماهيت نوينی است كه برای مجلس خبرگان در نظر گرفته اند. يعنی تبديل آن به شورای سلطنت. در باطن آنچه كه جنتی جمعه گذشته در نماز تهران گفت جز اين نهفته نيست. او با چنان قاطعيتی در باره نشاندن يك رهبر ديگر به جای رهبر از دنيا رفته سخن گفت كه اصلا گوئی در قانون اساسی اشاره ای هم به نقش مردم دراين زمينه نشده است. هم در پايان دوران قاجارها و هم در دوران پهلوی پسر و پسر كه قانون اساسی تنظيم شده بود، شورای سلطنت در اين قانون با همان مشخصات و نقشی كه احمد جنتی در نماز جمعه تهران گفت پيش بينی شده است. در دوره های گذشته پادشاهی نيز – حتی دوران مغول ها- چنين مجلس وشورائی برای بقای سلطنت و پر كردن پادشان درجنگ كشته شده و يا فوت كرده وجود داشت. بنابراين انتخابات پيش روی مجلس خبرگان كه با تمام توش و توان و توطئه در حال تدارك آن هستند می رود تا اين نقش و هويت را بصورت كامل به خود بگيرد. آن كس را كه اين مجلس منصوب خواهد كرد تابع همين مجلس خواهد بود و قطعا چنان چارميخش خواهند كرد كه درهمين چارچوب باقی بماند.

اين تصور و نقشه شاهنشاهی امثال احمد جنتی است و هيچ تفاوتی با سخنان و تئوری های شجاع الدين شفا كاشف لقب آريامهر برای محمد رضا شاه ندارد. بخوانيد:

 

«ستون زير خيمه‌ استقلال و عزت و قدرت مملكت مساله‌ رهبری است و اين ستون تا زمانی كه باقی است، اگر چهار طناب هم پاره شود فورا جايش پر خواهد شد، اما اگر ستون متزلزل گردد، همه چيز متلاشی می‌شود، لذا همگان بايد اهميت اين خبرگان را مورد توجه قرار دهند. خبرگان صندوق ذخيره‌ كشور برای روز مبادا است. همانطور كه پس از رحلت حضرت امام خمينی اين مجلس بدون آن‌كه به دشمن مجال دهد، سريعا جای خالی ايشان را پر كرد و نگذاشت از اين خلا سوءاستفاده شود، در آينده هم هرگاه برای يك رهبر اتفاقی بيافتد اين مجلس بايد بلافاصله بهترين فرد را برای اين پست جايگزين كند.

اگر در انتخاباتی مثل مجلس يا رياست جمهوری اشكالی پيدا شود آن‌قدر ضرر ندارد كه اگر خدايی ناكرده در انتخابات خبرگان عيبی بوجود آيد؛ چراكه اگر چنين شود همه چيز به هم می‌ريزد