ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

خاتمی در لندن:
امريكا و خاورميانه
خروج امريكا از عراق
و نظارت سازمان ملل بردولت عراق
بهانه مضحك صدور دمكراسی موجب گسترش تروريسم شد
سياست های جنگی امريكا و ترورهای ارتجاعی همديگر را كامل كرده اند

 
 
 
 
 

محمد خاتمی كه به انگلستان سفر كرده در موسسه چاتمن لندن گفت:

آنچه جرج بوش در مورد صدور دمكراسی می گويد مضحك است. دمكراسی چيزی نيست كه بتوان آن را صادر كرد يا به كسی داد. ضمن آنكه دمكراسی از نوع غربی تنها مدل موجود از دمكراسی نيست.                                    

به لحاظ تاريخی، مسائل بشری به شرايط اجتماعی و تجربه‌ها وابسته است. تجربه‌های يك كشور و يك ملت را نمی‌‌توان به منطقه‌ای ديگر صادر كرد.

حضور نيروهای آمريكايی با همين بهانه باعث گسترش تروريسم در منطقه شده است. ايران بشدت با اقدامات آمريكا در خاورميانه و بويژه عراق مخالف است. آنها نه تنها نتوانسته‌اند تروريسم را در عراق و افغانستان كنترل كنند بلكه شكل جديدی از تروريسم را در خاورميانه و در كشورهای اسلامی ايجاد كرده‌اند.

همچنين، خاتمی در مركز اسلامی انگليس گفت: در سالهای پس از انقلاب به دستاوردهای بزرگی در كشور رسيده‌ايم ولی هنوز برخی عقب ماندگيهای تاريخی، علمی، فنی، اقتصادی و مديريتی داريم و كارهای بسياری بايد در كشور انجام شود.

چند ماه بيشتر از گراميداشت صد سالگی انقلاب مشروطيت در ايران نمی‌گذرد. در انقلاب خواست ملت برای تعريف حقوق مردم و تعيين حدود حكومت در چارچوب قانون اساسی تحقق پيدا كرد، هر چند عواملی مانع از اجرای كامل آن شدند.

آزاديخواهی و استقلال طلبی ويژگی ايرانيان است، اما برخی با دشمنی و تهديد مانع از انجام اين كار می‌شوند. منطقه تاب تحمل بحران ديگری را ندارد.

سياست "تهاجم پيشدستانه" دولت آمريكا و برخی كشورهای غربی و "تندروی ها و ترورهای ارتجاعی” در واكنش به آن حلقه‌هائی هستند كه يكديگر را تكميل می‌كنند.

ما خواستار پايان سريع اشغال عراق و همچنين تقويت دولت منتخب اين كشور تحت نظر سازمان ملل برای خروج آن از وضعيت كنونی هستيم.