ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

خبرگان وشوراها
مداحان و حزب پادگانی
دو انتخابات را خواهند برد؟
مصاحبه کروبی درباره موج تخريب

 
 
 
 
 

مهدی کروبی دبير کل حزب اعتماد ملی در يک نشست خبری گفت:

من به عنوان يک روحانی و يک مبلغ دينی می گويم که آثار تخريب های سياسی و ادامه دار در درجه اول متوجه خود تخريب گران خواهد شد و اعتقاد جامعه را سلب می کند. هنوز عده ای به من مراجعه می کنند و خواستار حلاليت تخريب هايی می شوند که در حق من کرده اند. متاسفانه موج جديد تخريب ها(در آستانه انتخابات مجلس خبرگان و شوراها) شروع شده و ما برای جلوگيری از آن با مراکز مهم قدرت در کشور رايزنی کرده ايم و خوشبختانه رهبری هم تذکراتی داده اند.

البته در برخی استان ها ماموران امنيتی و اطلاعاتی با عوامل پخش شب نامه و تخريب برخوردهايی کرده اند.

انتخابات تمام می شود ولی آثار سوء تخريب همچنان باقی می ماند.

کروبی با اشاره به انشعاب مجمع روحانيون مبارزه از جامعه روحانيت مبارز در سال 66 گفت: ازهمان وقتی که از جامعه روحانيت جدا شديم،  من حتی کلمه ای هم آنها را تخريب نکردم و رفاقت مان با آقای مهدوی کنی، ناطق و امامی کاشانی محفوظ مانده است.

(خبرنگاران اشاره نکردند و کروبی نيز نگفت که چه شبکه ای سازمان سراسری تخريب و شايعه سازی و دروغپردازی برای پيروزی در دو انتخابات خبرگان و شوراهاست، اما هر دو می دانند که حزب پادگانی تحت فرمان شورای نگهبان و شبکه مداحان تحت نفوذ موسسه نشر افکار مصباح يزدی در قم سر نخ امواج تخريب را دراختيار دارند.)