جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

اعلام نتيجه شمارش اوليه انتخابات
انقلابيون نيکاراگوا
پس از 16 سال به حاکميت بازگشتند

 
 
 
 
 

دانيل اورتگا، رهبر ساندينيست ها و رئيس جمهوری سابق نيکاراگوا، در انتخابات رياست جمهوری اين کشور به پيروزی دست يافت و بار ديگر بر مسند رياست جمهوری نيکاراگوا قرار گرفت.

او برای پيروزی دراين انتخابات به 35 درصد آراء نياز داشت اما فراتر از 40 در صد آرای شرکت کنندگان درانتخابات را بدست آورد و اين درحالی بود که احزاب دست راستی از همه نوع حمايت دولتی از يکسو و ضد تبليغ امريکا عليه اورتگا برخورد دار بودند. نتيجه انتخابات را هيات های نظارت بر انتخابات نيکاراگوا تائيد کردند، گرچه برای حفظ احتياط تا پايان کامل شمارش آراء، آن با 38 درصد و نيم آراء بنام اورتگا ثبت کردند.

کانديدای وابسته به حزب اتحاد ليبرال، که از سوی سفير آمريکا حمايت می شد، کمتر از 30 درصد آرا را بدست آورد.

بدنبال اعلام اوليه نتايج شمارش آراء، مردم در پايتخت اين کشور به خيابان  ها ريخته و جشن و پايکوبی آغاز شد.

راست گرايان بازنده انتخابات با ادعای تقلب در شمارش آراء خواهان بازشماری آن شده اند تا بلکه بتواند روی درصد آراء اورتگا تاثير بگذارند و  از آن بکاهند، اما با توجه به حضور هيات های نظارت برانتخابات و اين که معمولا اين نوع تقلب ها توسط مجريان دولتی انتخابات انجام می شود و نه اپوزيسيونی که دستش از همه جا کوتاه است و زير انواع فشارهای تبليغاتی و کارشکنی  های حکومتی، بسيار دور از ذه می رسد که اين ادعای بازندگان محلی از اعراب پيدا کند.

بر اساس قوانين نيکاراگوا، اورتگا درصورتی که حداقل 35 درصد آرا را کسب مر کرد و در عين حال، 5 درصد از نامزد ديگر پيشی داشت، پيروز شناخته می شود و نيازی به برگزاری دور دوم انتخابات رياست جمهوری نبود. شمارش اوليه آراء فراتر از اين در صد پيش بينی شده در قانون بود و بنابراين انتخابات به دور دوم نخواهد کشيد.

کانديداری بازنده و مورد حمايت آمريکا مدعی شده است که هيچ کس پيروز نشده است و مردم نيکاراگوا در دور دوم تصميم خود را خواهند گرفت. اين نشاندهنده برنامه از پيش طراحی شده ای به تقليد از توطئه عليه انتخابات رياست جمهوری مکزيک است، با هدف جلوگيری از رياست جمهوری رهبر ساندينيست ها. درپاسخ به اين توطئه ستاد انتخاباتی "مونته آلگره" نشبت به خشونت و خونريزی در کشور هشدار داد. حالتی که اکنون در مکزيک پيش آمده است.

سفارت آمريکا در ماناگوا نيز با انتشار بيانيه ای مطبوعاتی در پايتخت نيکاراگوا بدون ذکر مدرک و سند، مدعی شد، گزارش هايی دريافت کرده است که حکايت از روند غير واقعی در شمارش آرای انتخابات دارد و بنابراين هنوز زود است که درباره نتيجه انتخابات صحبت شود! اين بيانيه در حالی منتشر شد که هيات ناظر انتخاباتی سازمان کشورهای آمريکايی چند روز پيش، از دخالت های مقام های آمريکايی در انتخابات نيکاراگوا انتقاد کرده و خواستار پايان اين دخالت ها شده بود.

از ماه ها پيش از برگزاری انتخابات رياست جمهوری درنيکاراگوا، واشنگتن کوشيده بود همانند  انتخابات رياست جمهوری 3 دوره گذشته، مانع پيروزی دانيل اورتگا شود. در اين خصوص، وزير بازرگانی و نيز سفير آمريکا در ماناگوا بارها تهديد کردند که در صورت پيروزی رهبر ساندينيست ها، واشنگتن  به سرمايه گذاری در نيکاراگوا پايان خواهد داد و نيکاراگوا تبديل به کشوری منزوی در منطقه خواهد شد.

در واقع، مقام های آمريکا می کوشيدند خاطره جنگ داخلی دهه 80 ميلادی را به خاطر مردم اين کشور بياورند. جنگی که با پشتيبانی نظامی، سياسی و اقتصادی آمريکا از شورشيان کنترا آغاز شد و ارمغان آن، حداقل 30 هزار کشته و صدها ميليون دلار خسارت اقتصادی برای اين کشور آمريکای مرکزی بود. درپی اين جنگ و زير فشار فروپاشی اردوگاه سوسياليسم، ساندينيست ها به انتخاباتی تحميلی در سال 1990 ميلادی تن دادند که بر اساس آن، ويولتا چامورو، نامزد مورد حمايت آمريکا درانتخابات پيروز شد. نتيجه ای که حاصل خستگی مردم از جنگ داخلی و وعده های اقتصادی آمريکا بود. اما در 16 سالی که از حکومت نامزد های مورد حمايت واشنگتن می گذرد، نيکاراگوا هر چه بيشتر دربحرا ن اقتصادی فرو رفت و مردم شاهد روزهای بدتر شدند.

درهمين حال، روبرتو ريواس، رئيس شورای عالی انتخابات، با انتقاد شديد از مداخله جويی های سفارت آمريکا گفت: ما سوگند ياد کرده ايم که انتخابات را سالم برگزار کنيم و به سوگند خود وفادار باقی مانديم.