ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

آبادگرانی که

هرلحظه

به رنگی درمی آیند

و. جمهوریت

 

هر چه از عمر دولت نهم می گذرد بیشتر روح عوام فریبانه حاکم بر این دولت برای همگان آشکار می شود و جالب تر آنکه رئیس جمهور که حداقل محبوبیت خود را در نزد افکار عمومی از کف رفته می بیند بیشتر شیفته خود می شود و اعمال و کردار خود را بی شباهت با معجزه نمی داند (رجوع شود به سخنرانی نامبرده در جمع دانشجویان  دانشگاه  امام صادق که کردار و گفتار خود در صحنه های بین المللی را معجزه دانست) این خود شیفتگی را همسر سخنگوی دولت با حمله به خاتمی که محبوبیتی مضاعف در داخل و خارج کشور دارد تکمیل می کند. غافل از آنکه اینگونه اعمال تخریبی نه تنها کمکی به مطرح نمودن شخص نمی کند بلکه حداقل موجب طرد از سوی نزدیکان خود می شود چه رسد به مردم.

از سویی دیگر مگسان دور شیرینی در آستانه انتخابات به آنچنان درماندگی رسیده اند که پی در پی به تغییر نام خود مشغولند. از حامیان دولت گرفته تا یاران امام اول و امام دوم! رئیس این ستاد که جوانی 26 ساله است و پیشتر مشاور احمدی نژاد بود و فریاد عدالت گستری اش گوش فلک را کر کرده بود در گروه خودرو سازی سایپا به فعالیت مشغول است و هنگامی که فیش حقوقی نامبرده را که ماهیانه رقمی معادل"7000000 تومان" را مشاهده نمودم به معنای واقعی مهرورزی و عدات گستری پی بردم !! هفته گذشته با کارمند اخراجی گروه خورو سازی سایپا برخوردم که در سیاست تعدیل نیرو این کارخانه اخراج شد، آن هم با ماهی 150000 تومان حقوق. اینگونه است که آقایان هنگامی که متوجه شدند مردم معنای واقعی آبادگران که همان آبادکردن جامعه از فقر و فساد و فحشا است را دانستند نام خود را به حامیان دولت و... تغییر می دهند. (خلاصه شده)