ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

ابراز نگرانی مطبوعات آلمان و جهان

طرح مشترک دیگ چینی و جیمزبیکر

منطقه در دلهره

آخرین ضربه بزرگ امریکا

روزنامه نویس دویچلند" در شماره 17 نوامبر( دیروز) نوشت: حکومت بوش عملیات نظامی جدیدی را تحت عنوان "آخرین ضربه بزرگ" تهیه کرده است که باید بزودی درعراق اجرا شود. طبق این طرح 20 هزار نیروی نظامی جدید وارد عراق می شود. همین روزنامه از قول گاردین چاپ انگلستان برای نخستین بار فاش ساخت که طرح "استراتژی پیروزی" که تاکنون بعنوان یک راه حل مسالمت آمیز از سوی دمکرات های امریکا مطرح بود، در حقیقت توسط جیمز بیکر وزیر خارجه دولت بوش پدر و دیگ چینی معاون بوش پسر تهیه شده است. این طرحی است که براساس آن راه هائی برای تسلط بر موقعیت های غیر قابل کنترل آماده شده است.