ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

چرا گلوله در ايران
همچنان اولين کلام است؟
ديلم شهر. مهدی شفيعی

 
 
 
 
 

دو هفته پيش ديلم صحنه نارضايتی های مردم و اعتراض به عملكرد يك مامور نيروی انتظامی بود. هرچه منتظر ماندم كه يكی از نويسندگان ساكن ديلم در اين مورد مطلبی  بنويسد خبری نشد.

اين چيزی را كه می نويسم نتيجه تماس تلفنی من با يكی از دوستان می باشد. و بخشی هم از شنيده هايم از بخش بيست وسی تلويزيون.

در پی تيراندازی يك مامور نيروی انتظامی كه منجر به كشته شدن يك پيرمرد راننده و زخمی شدن يك نفر ديگر شد، مردم با جمع شدن در كنار بهداری و فلكه اصلی شهرنارضايتی خود را اعلام كردند و عده ای  با عصبانيت و نارحتی به مراكز نيروی انتظامی از جمله انبار غذايی نيروی انتظامی حمله كردند و اين انبار را به آتش كشيدند . درگيری ها چيزی حدود دو ساعت به طول انجاميد كه سرانجام با حضور فرماندار در بين مردم و دعوت آنها به آرامش و قول محاکمه مامور خاطی و در صورت مجرم بودن مجازات او مردم را آرام كردند.

در اين مورد چند سوال مطرح می شود.

نكته جالب، تاثير بومی بودن فرماندار و كنترل به موقع ناآرامی توسط او بود.