جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سيمورهرش
اسرائيل کاخ سفيد را تحريک می کند
ايران آماده اولين
آزمايش اتمی می شود

 
 
 
 
 

سيمورهرش خبرنگارنيويورکر که مقاله جديدش با نام "عمليات بعدی» بحث های تازه ای را موجب شده در مصاحبه با شبکه تلويزيونی س ان ان گفت:

بوش و چينی تونل های داغ اطلاعاتی در ايران دارند که آنها را حتی از سازمان سيا هم مخفی نگه داشته اند. سازمان سيا مدعی است دلائل و مدارک کافی برای اثبات عدم وجود بمب اتم درايران ندارد، اما کاخ سفيد همچنان بر طبل تهاجم به ايران می کوبد و از جمله دلائل کاخ سفيد برای ادامه سياست تهاجم به ايران دسترسی به اطلاعاتی است که از طريق تونل های داغ اطلاعاتی از داخل ايران بدست می آورد. اين اطلاعات به کمک اسرائيل به امريکا می رسد. اسرائيلی ها به کاخ سفيد اطمينان داده اند که اطلاعاتشان قابل اعتماد است و از منابع معتبر داخل جمهوری اسلامی است. بموجب اين اطلاعات جمهوری اسلامی بسرعت سرگرم ساختن بمب اتم است.

سيمورهرش در اين مصاحبه می افزايد: سازمان سيا می خواهد بداند آن منابع قابل اعتمادی  که از داخل ايران چنين اطلاعاتی را می دهند چه کسانی هستند و مدارک دقيق ساخت بمب اتم درايران چيست؟

اين يک نزاع سازمان يافته اطلاعاتی و آشناست که پيش از حمله به عراق نيز جريان داشت. نزاعی ميان تناقض گويی ها.

پيش ازجنگ عراق نيز کاخ سفيد تونل های داغ اطلاعاتی خود را برای بدست آوردن اطلاعات بکار انداخت و چينی و همکارانش از کنگره ملی عراقيان که در خارج کشورو در تبعيد بودند، به رهبری احمد چلبی اطلاعات خود را دريافت کردند. چلبی سفسطه گری بود که به سادگی ميان پنتاگون، ديک چينی و بوش مانور کرد. بخش اطلاعاتی وزارت امورخارجه امريکا همان زمان گزارش کرده که مجموعه اطلاعات محرمانه مربوط به عراق دراختيار کاخ سفيد است. هرش درمقاله خود "عمليات بعدی " می کوشد توضيح دهد که اتفاق مشابهی درمورد مسير جمع آوری اطلاعات از ايران طی می شود. 

اسرائيلی ها مدعی اند که ايران در عرض يکسال آينده به نقطه از فعاليت های اتمی می رسد که جلوگيری از توليد بمب اتم در ايران ناممکن خواهد شد. آنها 5 سال است همين جمله را تکرار می کنند و مدعی داشتن منابع اطلاعاتی در ايران هستند. منابعی که خلاف نظر سازمان سيا گزارش می دهد. آن نفری که به آنها از ايران خبر می رساند کيست؟

اسرائيل نه تنها گزارش های سيا را خوش بينانه می داند، بلکه مدعی اند ايران در حال آماده شدن برای نخستين انفجار اتمی است. کافی است به مواد لازم و کافی دست يابند. آيا واقعا مدارکی وجود دارد که نشان ميدهد ايران درحال ساختن سلاح اتمی است؟