ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

فاجعه به طرف درياچه رضائيه سرازيراست

 
 
 
 
 

شرکت 'کاوه سودا' کربنات سديم در منطقه قره نازشهرستان مراغه توليد می کند. اين شرکت زير فشار مردم که به رهاسازی پسآبهای صنعتی و سمی اين کارخانه و آلودگی آبهای سطحی و زيرسطحی اعتراض داشتند، راه حل نابود کننده ديگری پيدا کرد و با لوله گذاری اين فاضلاب را به طرف درياچه اروميه هدايت کرد. يعنی فاجعه بزرگتر زيست محيطی در منطقه. در طرح فاز دوم کارخانه نيز که در شهرستان عجبشير در حال ساخت است، پيش بينی شده است که فاضلاب سمی اين کارخانه نيز به درياچه اروميه سرازير شود.

تا آنجا که ميدانيم "حاج ابراهيم عسگريان" صاحب اصلی کارخانه مزبور نيست و تنها اسم "حاج ابراهيم عسگريان" به عنوان صاحب کارخانه ثبت گرديده است. کارخانه متعلق به يکی از مسئولين رده بالای نظام جمهوری اسلامی است و به همين دليل مسئولين منطقه موظفند بر اقدامات مديرعامل اين شرکت چشم بپوشند.(تبريزنيوز)