جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  با تصويب 160 ميليارد دلار جديد- ترجمه "آزاده تهرانی»
بودجه جنگی امريکا
به 230 ميليارد دلار می رسد
 
 
 
 

 

روزنامه "ToDay" چاپ امريکا از قول يکی از نمايندگان سنای اين کشور گزارش داد: واشنگتن در نظر دارد در سال 2007 مبلغ از 160 ميليارد دلار ديگر در خدمت سياست های جنگی قرار دهد.

"يونگه ولت" روزنامه چپ گرای آلمان با نقل خبر بالا در شماره 20 نوامبر خود، اضافه می کند: بنابراين خبر، مخارج جنگ در سال 2007 تا حدود 230 ميليارد دلار افزايش خواهد يافت.

از سال 2001 تا 2006 کنگره امريکا 502 ميليارد دلار دراختيار پنتاگون گذاشته، که دو سوم آن به جنگ عراق اختصاص يافت. اگر اين مخارج نظامی را با مخارج ويژه ای که به بهانه مبارزه با تروريسم جهانی خرج شده با هم جمع کنيم، ايالات متحده تا پايان سال 2007 نزديک به 732 ميليارد دلار خرج تجهيزات جنگی خود خواهد کرد. ابعاد اين مبلغ نجومی زمانی مشخص تر می شود که آن را با بودجه نظامی روسيه، چين، هندوستان و ايران مقايسه کنيم. بودجه نظامی اين چهار کشور، بدشواری به مبلغ 160 ميليارد دلار بودجه جديدی می رسد که سنای امريکا دراختيار پنتاگون گذاشته است.