ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

باتوم و گلوله بجای نان و مزد به كارگران ميدهند
120 هزار كارگر ايران
در 5 ماه گذشته اخراج شده اند
و. جمهوريت

 

 
 
 
 

جامعه كارگری ايران روزهای بس دشوار و طاقت فرسايی را در حال سپری كردن می باشد بدين جهت كه همانگونه كه جمهوريت پيشتر هشدار داده بود* دولت نهم و وزارت كار آن با تصويب قوانين به ظاهر حمايتی از كارگران زمينه ساز بی كاری اين قشر می باشد چه آنكه از ابتدای سال جاری تاكنون بر اساس آمار رسمی حدود 120 هزار نيروی كار از محل خدمت خود به واسطه اهمال كاريهای وزير كار و شورای عالی كار منتصب خود اخراج شده اند و در طی اين مدت بيشترين تجمعات اعتراضی نيز از سوی جامعه كارگری بوده است از سوی ديگر برخورد های صورت گرفته با اين اعتراضات نيز در نوع خود بی سابقه بوده است. اگر تا ديروز تجمعات دانشجويی و سياسی مورد حمله نظاميان و شبه نظاميان قرار می گرفت كارگران بی دفاع نيز با بی مهری هر چه تمام تر آماج حملات ماموران امنيتی رژيم قرار گرفته اند و به جای دستمزد های خود گلوله دريافت نموده اند. اخبار رسيده از شهر های بابلسر ،كاشان ،قزوين و...حاكی از آن است كه كارگرانی كه ماه ها است حقوقی دريافت ننموده اند و تنها راه خود را اعتراض به اين وضعيت می دانند يا دستگيز می شوند و يا يا باتوم و گلوله و گاز های اشك آور پذيرايی می شوند.

"خانه كارگر" خود را تنها تشكيلات قائم به فرد كارگران ميداند و از تشكيل انجمنها و سنديكاهای كارگری حمايت نكرده و در مواقعی مانع از تشكيل آن می شود. هر چند صدا های نوگرايانه ای مانند علی ربيعی نير از خانه كارگر شنيده می شود ولی می بايست با حمايت از تاسيس تشكيلات متنوع كارگری كه هدف مشتركی هم دنبال كنند زمينه را برای تاثير گذاری بيش از گذشته جنبشهای كارگری فراهم آورد. زيرا وزارت كار درصدد می باشد تا با راه اندازی جريانات موازی كارگری همچون" تشكيلات عالی شوراها" مجموعه" كانون عالی شوراها" را تحت الشعاع خود قرار دهد تا بيش از گذشته به سركوب جنبشهای كارگری بپردازد و اين خطری است كه فعالين جامعه كارگری بايد نسبت به آن بی تفاوت نباشند و با تمام قوا با جريانات موازی دست ساخته حاكميت مقابله كنند.