ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

بحران پشت در 100 هزار خانوار چايكار
چای وارداتی تلخ پهلو
بجای چای داخلی قند پهلو

 
 
 
 
 

رئيس اتحاديه چايكاران شمال نامه سرگشاده ای برای نايب رئيس مجلس هفتم نوشته كه بخش هائی از آن را در زير می خوانيد:

اقلا 75 درصد محصول چای فنا شده است؛ خشكسالی شديد خردادماه به بعد باغات را از بهره‌برداری ساقط كرده و چايكار را از توان انداخته است. ‌ قيمت كارشناسی نشده برگ سبز چای و صدمات سال‌های گذشته و خشكسالی جاری و خودداری شركت بيمه محصولات كشاورزی از پرداخت خسارت سال 83 باغات بيمه شده، انباشت 250 هزار تن چای سنواتی و واردات بی‌حساب و غيرقانونی چای و سوء استفاده رانت‌خواران از اين بخش و بهره‌مندی فزون از حد واردكنندگان غيربهداشتی و قاچاق و نبودن سياست روشن در بخش كشاورزی چای و بی‌اعتنايی مسوولان بخش چای و بی‌اعتمادی بخش چای نسبت به عملكرد وزارت كشاورزی در بخش كشاورزی و صنعت چای، آينده چای را مخاطره‌انگيز و بيش از 100 هزار خانوار را كه در چرخه توليد نقش دارند دچار اضطراب كرده است. تصويب تضمينی خريد برگ سبز چای خوب اما دقت نكردن در بخش قيمت‌گذاری و اعلام قيمت‌ها قبل از كارشناسی و برآورد هزينه‌های توليد چايكار را به كلی مايوس كرده است. ‌

كلام آخر؛ چای و چايكاری در سايه مديريت ضعيف سال‌های اخير تدريجا در خطر انهدام قرار گرفته و برداشت در سطح هكتار از 10 تن سال‌های تا 82 به 335 تن در سال 85 تقليل يافته و هفت تن برگ سبز چای از سبد درآمد خانوار چايكار پريده است.