ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

دستگيری كيوان انصاری  
يورش گام به گام
به سازمان "ادوار تحكيم وحدت"

 
 
 
 
 

بدنبال يورش به دفتر مركزی سازمان ادوار تحكيم وحدت و در ادامه يك پرونده سازی ديگری كه با بازداشت مهندس موسوی در حال تكميل آن هستند دكتر كيوان انصارى دبير سابق انجمن اسلامى پلى‌تكنيك، عضو سابق شوراى عمومى «دفتر تحكيم وحدت» و عضو شوراى سياست‌گذارى سازمان دانش‌آموختگان ايران اسلامى (ادوار دفتر تحكيم وحدت) توسط نيروهاى امنيتى بازداشت شد.

عبداله مومنى سخنگوى سازمان دانش‌آموختگان با تائيد اين خبر گفت: هنگامی كه به دفتر مركزی مام حمله كردند آقاى كيوان انصارى كه ظاهرا در ابتداى صبح دستگير شده و پس از تفتيش و بازرسى منزلشان، ايشان را به همراه خودشان به «سازمان» آورده بودند و در آنجا هم به ضبط و توقيف بخشى از اموال و اسناد و مدارك تشكيلاتى و آرشيو «سازمان» پرداختند.

( يورش به دفتر ادوار تحكيم و زمينه سازی آن كه با دستگير موسوی خوئينی آغاز شده بود، بسيار شباهت دارد به يورش های سازمان يافته اوائل دهه 1360 به دفاتر احزاب و روزنامه ها و خانه فعالان سياسی و به همين دليل آنچه كه سعيد حجاريان درباره ادامه يورش به روزنامه شرق گفته و دراين شماره می خوانيد به واقعيت بسيار نزديك است. آنها كه از سازمان امنيت موازی به سازمان امنيت اصلی تبديل شده اند، شجره همان دارو دسته امنيتی دوران علی فلاحيان هستند كه حالا هدايتشان به محسنی اژه ای سپرده شده است و از اداره اماكن و دادستانی و بخش های امنيتی سپاه و نيروی انتظامی بتدريج به خانه قديمی خويش در سازمان امنيت بازگشته اند. دستگيری كيوان انصاری نشان داد كه مهندس موسوی با هدف مشخصی دستگير شده بود و بازجوئی تحت فشار وی نيز حلقه ای از زنجيره ايست كه بتدريج كامل می شود تا برسد به يك نمايش تلويزيونی جديد! هنوز معلوم نيست كه رهبران ادوار تحكيم و يا خود تحكيم وحدت آن بلندپروازی های دوران دوم رياست جمهوری محمد خاتمی و آن 16 آذر آخر را بخاطر دارند يا نه؟ و بر همان نظرات گذشته خود برای شركت نكردن در انتخابات و شعارهای داغ لحظه ای و بی دورنما هستند يا خير؟ و آنها كه شعار خروج از حاكميت را می دانند، هنوز برسر همان نظرات بكلی بيگانه با يك كار سياسی جدی هستند يا نه؟)