ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  پروژه "وحشت گستری"
 با هدف كنترل فضای سياسی كشور
 
 
 
 

 

فضلی نژاد، از نخستين وبلاگ نويسان ايران كه در جريان نخستين يورش ها ودستگيريهای اينترنتی به دام قاضی مرتضوی افتاده و عامل او شد، برای طی دوره تعهد به خدمت خود ، به مركز پژوهش های استراتژيك سپاه رفت. پيام فضلی نژاد در آنجا هم مسئول پروژه های تحقيقی اينترنت شده است و طرحی را با نام طرح حقوق شبكه ها ارائه كرده كه دقيقا يك برنامه جاسوسی و شناسايی رسانه هاست و مورد استقبال فرماندهان سپاه كه دنبال اين سوژه ها هستند واقع شده است. دفتری را در خيابان اقدسيه از ستاد اجرای فرمان امام واگذار كرده اند كه وی پروژه باصطلاح جاسوسان در روزنامه ها و وبلاگ ها را پيگيری كند.

اين احتمال می رود كه چند تن از روزنامه نگاران به جرم جاسوسی و خرابكاری های امنيتی با مديريت پيام فضلی نژاد بازداشت شده و برای زهره چشم گرفتن از بقيه به صورت علنی محاكمه شوند.

فضلی نژاد خود نيز در  جلسه با برخی از مديران خود گفته كه بايد وحشت را گسترده كرد تا فضا كنترل شود.

 فضلی نژاد سه ماه ديگر دوره پايه فقهی خود در حوزه علميه را تمام می كند و قرار است با لباس روحانی فعاليت هايش را پيگيری كند! طرح رحمت سپاه هم در اختيار فضلی نژاد برای بررسی حقوقی است كه به بسته شدن فضای ماهواره ها در كشور كمك می كند.

هرگونه مصاحبه فضلی نژاد با رسانه ممنوع شده است و او فقط  مجاز به شركت در مباحث حقوقی است.او قول داده كه در عرض يك سال يك طرح بزرك تحقيقی را برای كنترل غير محسوس اينترنت با روشهای اطلاعاتی را تدوين كند. دولت از وسيع شدن  وبلاگ های ضد حكومتی بسيار نگران است و به بن بست رسيده است ، اما فضلی نژاد تضمين داده كه اگر امكانات در اختيارش باشد اين وبلاگ ها را شناسايی و با روش های غير قضايی سركوب می كند.