ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

فرياد مهندس موسوی در خيابان
از من زير شكنجه، توبه نامه
و تقاضای عفو از رهبر می خواهند
به مجامع بين المللی اطلاع بدهيد كه با من چه می كنند

 
 
 
 
 

مهندس موسوی خوئينی دبير كل سازمان دانش آموختگان ايران را برای شركت در مراسم چهلمين روز فوت پدرش، از زندان اوين به مسجد محل ترحيم آوردند. او را بسيار دير به مسجد آوردند و زود هم می خواستند بازگردانند، حتی اجازه گفتگو با همسرش را هم به وی ندهند. مهندس موسوی  كه در حلقه ماموران امنيتی قرار داشت ناگهان فرياد كشيد: « به همه اعلام كنيد كه من تحت فشارم و هر روز چهار بار بازجويی می شوم ». وی كه آثار كبودی بر گردن و شكستی در سرش مشهود بود ادامه داد: «من شبها با دستبند و پابند می خوابم و تمام امكانات از من گرفته شده است . ماموران امنيتی و بازجوها مرا تحت فشار قرار داده اند تا خطاب به مقامات عالی رتبه كشور (رهبر) توبه نامه نوشته و از اقدامات گذشته ام اظهار پشيمانی كنم.

مهندس موسوی كه در دوران نمايندگی مجلس ششم پيگير ترين عضو مجلس برای افشای زندان ها و بازداشتگاه های مخفی در ايران بود، مقابل مسجد محل مراسم ترحيم پدرش خطاب به خبرنگاران فرياد زد:

اين گفته های من را به گوش آزادی خواهان برسانيد تا مانع سناريو سازی حكومت شوند. ماموران امنيتی به زور داخل اتومبيل زندان كردند و ساعت 7:30 دقيقه شب از خانه پدرش وی را به اوين بازگرداندند.