جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  اهميت و خبر واقعی ديدار سران
روسيه- فرانسه- آلمان، در نيويورك
تفاهم بزرگ برای خريد
نفت جايگزين نفت ايران
 
 
 
 

 

تمام خبرگزاری های جهان، ديدار روسای جمهور فرانسه و روسيه و صدراعظم آلمان  و مذاكرات آنها در باره مسئله اتمی ايران را بعنوان مهم ترين خبر حاشيه اجلاس عمومی سازمان ملل گزارش كردند. از جمله تائيد اولتيماتوم جديد اعضای دائم شورای امنيت و آلمان – 1+5- را. اما مهم ترين خبر اين ديدار نه تاكيد بر ضرورت مذاكره با ايران و مهلت جديد و يا تفاهم بر سر تحريم های اقتصادی- سياسی ايران در صورت متوقف نكردن غنی سازی اورانيوم، بلكه تفاهمی است كه دراين ديدار با روسيه برای تامين نفت اروپا صورت گرفت. آن نكته مهم ديدار مورد بحث كه خبرگزاری ها بسيار حاشيه ای به آن اشاره كلی كرده اند همين نكته است كه اتفاقا مهم ترين بحث و تفاهم آن جلسه است.

در پشت اين تفاهم – عليرغم همه نقش آفرينی های جديدی كه "ژاك شيراك" رئيس جمهور فرانسه می كند و خود را ظاهرا به هاشمی ثمره و دولت احمدی نژاد نزديك كرده، اين واقعيت وجود دارد كه هم رئيس جمهور فرانسه و هم صدراعظم آلمان و رئيس جمهور روسيه می دانند حمله به ايران محتمل ترين گزينه امريكا برای نابودن توان نظامی- اتمی جمهوری اسلامی است. آنها می دانند كه اين گزينه پس از دور جديدی بازی گفتگو با ايران و تفاهمی كه از هم اكنون می دانند بدان دست نخواهد يافت، در دستور قرار خواهد گرفت و به همين دليل و با يقين به يك دوران خلل در توليد و صدور نفت ايران و تشنج نظامی- اتمی در خليج فارس از هم اكنون بر سر نفت جايگزين با روسيه به تفاهم رسيده اند. روسيه نيز كه رشد 7 در صدی اقتصاد نفتی خود را ميخواهد حفظ كند، دراين ميان پای سوم و سود برنده ماجرا شده است.

آگاهی و يا پيش بينی حمله نظامی به ايران و بحران نفتی را می توان در سفر دو هفته پيش نخست وزير ژاپن به قزاقستان و تركمنستان نيز دنبال كرد. سفر چهار روزه نخست وزير ژاپن به دو كشور دارای نفت و گاز و بيرون آمده از دل اتحاد شوروی سابق، به گفته نخست وزير ژاپن در مصاحبه مطبوعاتی كه در فرودگاه پايتخت قزاقستان انجام داد صرفا برای قراردادهای نفت جايگزين نفت خليج فارس صورت گرفت.

بدين ترتيب است كه بر فراز خبرهای ضد ونقيض و موج سواری خبری خبرگزاری ها و شبكه های تلويزيونی جهان، بايد خطر حمله به ايران را از اين روزنه ها ديد!

همچنان كه اهميت خبر ديدار سه رهبر فرانسه، آلمان و روسيه در آن نيست كه آنها در كدام كاخ با هم ديدار كردند، چه لباسی پوشيده بودند، زير گوشی حرف زدند و يا به چه ترتيبی نشسته بودند و يا با هم خنديدند و يا نخنديدند( خبرهای پوچی كه خبرگزاری ها می دهند و سر مردم را گرم می كنند)، بلكه خبر واقعی كه نشان دهنده آينده تيره و تار است و كاخ سفيد با خيال آسوده جزئيات آن را دنبال می كند، همان قراردادهای خريد نفت جايگزين نفت خليج فارس، از روسيه است!