ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  دبيركل نهضت آزادی ايران
شركت در انتخابات شوراها
طرد انتخابات مجلس خبرگان
 
 
 
 

 

دكتر ابراهيم يزدی دبيركل نهضت آزادی ايران در مراسم سالگرد آيت الله طالقانی در تبريز در رابطه با انتخابات پيش روی مجلس خبرگان گفت: دليلی وجود ندارد كه مردم در انتخابات مجلس خبرگان شركت كنند. مجلس خبرگان تا كنون گزارشی به مردم نداده است؛ رهبر را انتخاب كرده است ولی راجع به وظيفه  ديگر كه نظارت است نمی دانيم چه كار كرده اند. اخيراً بعضی ها گفته اند كه رهبر از طرف خدا مبعوث شده است و اگر چنين است ديگر لزومی ندارد مجلسی تشكيل شود.

دكتر يزدی در مورد انتخابات شوراها گفت: شوراها با زندگی روزمره ی مردم سر و كار دارند ، مردم بايستی با تمام نيرو در انتخابات شوراها شركت كنند و سرنوشتشان را بدست بگيرند.

دموكراسی در لايه های پايين جامعه در حال شكل گرفتن است و مردم بايستی به طور فعال حضور داشته باشند.