ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  بيانيه تحليلی- خبری تحكيم وحدت
آغاز سال تحصيلی
اعتراض و افشاگر وضع موجود
حق مسلم و وظيفه دانشجويان است
 
 
 
 

 

شورای مركزی دفتر تحكيم وحدت به مناسبت آغاز سال تحصيلی بيانيه ای خبری- تحليلی پيرامون رويدادهای ماه های اخير و پيش بينی حوادث آينده منتشر كرد. دراين بيانيه آمده است:

 

حوادث  روزها و ماههای گذشته ، مهر امسال را به كام بسياری از آموزندگان و آموزگاران و دلسوزان علم و معرفت تلخ كرده است . هجوم گسترده به دانشگاه ها، دستگيری دانشجويان آزاديخواه، بازداشت و شكنجه دبيركل سازمان اداوار تحكيم وحدت، مرگ مشكوك اكبر محمدی دانشجوی داشگاه تهران  در زندان اوين ، بازنشستگی  اجباری و غير قانونی بسياری از اساتيد مستقل، دانشمند و پر تجربه دانشگاههای مختلف كشور، كه با روی كار آمدن دولت نهم آغاز شد، احكام سنگين كميته انضباطی برای دانشجويان، بسته شدن و توقيف بسياری از نشريات دانشجويی و انجمن های بسياری در دانشگاههای مختلف و سرانجام جلوگيزی از ادامه تحصيل بسياری از فعالان دانشجويی در مقطع كارشناسی ارشد كه در ميان آنها اعضا شوراهای صنفی و انجمنهای اسلامی ونشريات دانشجويی به چشم می خورند. دانشجويانی كه تنها گناهشان انتقاد از بی تدبيری مسئولان دانشگاهی تازه برآمده و بی ليافتی مديران دولتی بوده است. اگر جامعه دانشگاهی در مقابل اقدام ننگ آورامروز مقاوت ننمايد ، محكوم به تحمل فردای سياهی خواهد بود.

رئيس دولت در اظهاراتی بر لزوم پاكسازی دانشگاهها تاكيد كرد وعميد زنجانی ،  رئيس انتصابی دانشگاه تهران -كه البته فاقد مدرك دانشگاهی نيز هست - از لزوم ايجاد تك صدايی در دانشگاهها سخن گفت .

تعطيلی  بسياری از روزنامه ها و نشريات مستقل، افزايش فشارها برنهادهای غير دولتی و احزاب مستقل ازديگر تهاجمات دولت نهم و نهادهای امنيتی و نظامی به جامعه مدنی كشور در تابستان اخيربود. اين امرموجب تنگ تر شدن و انسداد فضای نقد و انتقاد و فعاليت های مدنی در كشوراست. به مسلخ بردن روزنامه هايی چون شرق و نشريات مستقلی چون نامه كه بی شك بيشترين مخاطبان خود را در ميان دانشگاهيان ، روشنفكران و تحصيلكردگان كشور داشته اند ، هجومی مستقيم است به اين قشر و تهديدی صريح است برای دانشگاه. اعتراض جدی و گسترده به اين آزادی كشی ، نه تنها حق ما كه بيش و پيش از آن وظيفه ماست.