جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مصاحبه وزير خارجه امريكا، پس از شركت
در جلسه شورای امنيت سازمان ملل
امريكا در خواست احمدی نژاد
برای تضمين های منصفانه را رد كرد!

 
 
 
 
 

 

جلسه شورای امنيت سازمان ملل، از جمله با دستور بررسی مواضع اتمی ايران تشكيل شد. در پايان اين جلسه وزير خارجه امريكا در يك مصاحبه كوتاه خبری به نكته ای اشاره كرد كه تاكنون مطرح نشده بود. او گفت كه احمدی نژاد در امريكا گفته كه جمهوری اسلامی برای قبول تعليق خواهان تضمين های منصفانه است.

وزير خارجه امريكا "رايس"، در عين حال كه اين خواست احمدی نژاد را رد كرد، نگفت كه اين تضمين های منصفانه كه احمدی نژاد در امريكا مطرح كرده چيست و چرا امريكا آنها را رد كرده است.

رايس گفت كه احمدی نژاد گفته است با تضمين های منصفانه حاضراست بر سر همه مسائل و از جملع تعليق غنی سازی گفتگو كند و اين يعنی اعلام يك شرط برای آمدن به پای ميز مذاكره و امريكا هيچ پيش شرطی را نمی پذيرد. ايران بايد قطعنامه شورای امنيت و تصميم اعضای دائم اين شورا برای تعلق غنی سازی و ادامه فرآورده های جديد را متوقف كند. گفتگوها پس از اجرای اين قطعنامه و بدون هيچ پيش شرطی می تواند آغاز شود. در اين صورت است كه يا ايران می توان مذاكرات را آغاز كند و يا نمی خواهد قطعنامه شورای امنيت را قبول و اجرا كند كه دراينصورت خواهد رفت به شورای امنيت.

مصاحبه رايس همزمان شده است با اعلام سفر لاريجانی به اروپا برای ديدار با همآهنگ كننده سياست خارجی اتحاديه اروپا و دنبال كردن مذاكراتی كه بدلائل نا معلومی به تعويق افتاد و در فاصله اين تعليق احمدی نژاد در امريكا مواضع اتمی خود را اعلام داشت و هاشمی ثمره مشاور ارشد او نيز در فرانسه با رئيس جمهور اين كشور ديدار اتمی كرد.