جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  تايمز: شبح اتمی بر فراز خاورميانه
آغاز رقابت اتمی تركيه و مصر با ايران
 
 
 
 

 

تايمز لندن، د رتفسيری پيرامون فعاليت های اتمی ايران و  تحت عنوان "شبح اتمی بر فراز منطقه خاورميانه" نوشت:

شبح اتمی بر خاورميانه سايه افكنده است. در پی ايران، مصر و تركيه نيز تلاش برای ايجاد نيروگاه اتمی را تشديد كرده اند. حسنی مبارك، رئيس حكومت مصر به اعضای حزب حاكم مصر گفت كه وقت آن است مصر در برنامه صلح‌آميز هسته‌ای سرمايه گذاری كند. مصر دو رآكتور تحقيقات اتمی دارد، و مقامات مصر تاكيد كرده‌اند كه از اين تحقيقات قصدشان توليد برق اتمی است، نه ساختن بمب اتمی. يكی از بزرگترين خطرات دستيابی ايران به بمب اتمی، به راه افتادن رقابت بر سر توليد بمب اتمی در كشورهای منطقه، به ويژه مصر، تركيه، و عربستان سعودی است.