ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

با 300 ميليارد تومان
 5 تا8 ميليون حاشيه نشين
شهرهای بزرگ ايران را فريب دادند

 
 
 
 
 

اكثريت مجلس برگزيده امام زمان (به ادعای آيت الله مشگينی و با هدف جلوگيری از بررسی اعتبارنامه ها و مشخص شدن هويت كامل و بيوگرافی سياسی به مجلس هفتم برده شدگان) با تحقيق و تفحص نسبت به عملكرد شهرداری تهران در دوران شهرداری احمدی نژاد مخالفت كرد!

اين تخلف در يك قلم ناقابل شامل 300 ميليارد تومان هزينه بدون سندی است كه ظاهرا احمدی نژاد يادش نيست كجا مصرف و هزينه كرده است! اما همه ميدانند كه اين پول را احمدی نژاد خرج تبليغات برای خودش كرده و دست سپاه هم در آن آلوده است.

از جمله مرزهای قرمز حاكميت يكدست، يكی هم نزديك شدن به همين 300 ميليارد تومان است. چنان كه از جمله دلائل واقعی بريدن بند ناف روزنامه شرق و مردم نيز پيگيری خبری و پرسشی اين ماجرا هر چند وقت يكبار بود!

درمجلس نيز، هرگاه بزرگان پشت صحنه مجلس بر سر تقسيم غنائم با هم اختلافشان می شود يكبار علامت 13 تيغه 300 ميليارد تومانی را يك كسی تاقشال انداخته و بلند می كند، اما هنوز به حركت در نيآمده ديگران زير تيغه ها را گرفته و علامت را بر می گردانند زير ديوار حاشا!

مردم بی خبر نگهداشته شده از متن كشاكش های پشت پرده و به اميد اصلاحات اقتصادی، اصلاحات سياسی را رها كرده و در مرحله دوم انتخابات رياست جمهوری دوره هشتم، زير فشار تبليغاتی- تخريبی عليه هاشمی رفسنجانی بعنوان سمبل و مجسمه "غارتگر بيت المال" رفتند به احمدی نژاد رای دادند. پنج تا هشت ميليون مردم به خاك سياه نشانده شده در جمهوری اسلامی كه به حاشيه شهرهای بزرگ آمده و آنها را به محاصره خود در آورده اند، با اميد به همين اصلاحات رفتند به احمدی نژاد كه گفته بود از اين به بعد لوله نفت را از سر ميز بزرگان بطرف سفره حقيرانه همين مردم كجا خواهد كرد رای دادند.

آن 300 ميليارد تومان برای فريب همين 5 تا 8 ميليون حاشيه نشين اطراف شهرهای بزرگ ايران و بويژه تهران 12 ميليونی هزينه شد. پايتختی كه رسما 2 ميليون و غير رسمی 4 تا 5 ميليون حاشيه نشين دارد. همان آوارگان روستاها و شهرهای كوچك سراسر ايران كه به اميد كار و نان خود را به دروازه های تهران رسانده و در كپرها و حلبی آبادها در هم می لولند و طعمه انواع جنايات و فساد و فحشاء و اعتياد اند.