جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

هشدارهای يك يهودی ضد جنگ
زيرساخت های ايران
درمعرض حمله و نابودی است

 
 
 
 
 

يك روز در لابی سمينار اديان در مونترآل با لباس رسمی آخوندی نشسته بودم؛ يك نفر با كلاه يهودی آمد جلو وگفت شما ايرانی هستيد يا لبنانی؟ گفتم ايرانی. تازگی، بعد از ظهور فراوان سيد حسن نصرالله با اين لباس فكر ميكنند آخوند ها لبنانی هستند. وقتی فهميد ايرانی هستم، گفت من آمريكائی و استاد دانشگاه و از يهوديان مخالف دولت اسرائيل هستم. كاش مقاله من را ميشنيديد. همانجا خلاصه نظراتش را گفت: دولت آمريكا مشكلات جدی سياسی و اقتصادی حمله نظامی به ايران را ميداند اما اين دليل عدم حمله ی آمريكا به ايران نخواهد بود؛ زيرا در آمريكا لابی صهيونيست كه از دولت اسرائيل نمايندگی ميكنند و در تمام مراكز تصميم گيری سياسی حضور جدی و تأثيرگذار دارند، اصلاً به فكر منافع دولت و مردم آمريكا نيستند. سياست اصلی دولت اسرائيل اين است كه به هر قيمتی زيرساخت اقتصادی و عمرانی كشورهای خاورميانه را نابود كنند تا در اين منطقه كشور سرپايی وجود نداشته باشد. به لبنان هم اشاره داشت كه دولت اسرائيل با كوچكترين بهانه ای كه به دست آورد در اولين روزهای درگيری تمام پلها، و امكانات زيرساخت كشور لبنان را نابود كرد. حرفهايش خيلی تكان دهنده بود. اميدوارم تحليلش درست نباشد اما اگر راست باشد، آيا كسانی كه به هر دليل با حكومت ايران مخالفند، و آمريكا را به حمله تشويق ميكنند و نيزكسانی كه با موضعگيری هايشان به آنها بهانه ميدهند، به روزی كه خدای ناكرده زيرساخت های ايران نابود شود، فكر ميكنند؟