ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

اين اطلاعات برای انتشار دراختيار ما قرار گرفته
محسن رضائی با چراغ سبز رهبر
عليه رفسنجانی وارد ميدان شده
در نامه آيت الله خمينی كه هاشمی رفسنجانی منتشر كرده
دو نكته مهم خبری درباره سلاح اتمی و سلاح شيميائی وجود دارد

 
 
 
 
 

اين يادداشت كوتاه، در ارتباط با انتشار نامه آيت الله خمينی، جهت انتشار دراختيار ما قرار گرفته است:

مصاحبه محسن رضايی با چراغ سبز رهبر انجام شد و هياهوی محافظه كاران به دنبال مصاحبه هاشمی رفسنجانی با همشهری نيز با همين چراغ سبز همراه است.

هاشمی رفسنجانی با انتشار نامه آقای rthآقایخمينی، فقط قصد جوابگويی به رضايی را نداشته، بلكه خواسته است به خامنه ای نيز هشدار بدهد كه مطالب بيشتری را در اختيار دارد كه در صورت لزوم می تواند آنها را منتشر كند. از جمله اسنادی در ارتباط با نحوه انتخاب او به جانشينی آيت‌ الله خمينی.

 در نامه آقای خمينی اشاره مهم به بحث توليد سلاح اتمی و پيشنهاد برخی فرماندهان سپاه و از جمله محسن رضائی دراين زمينه وجود دارد حتما به آن توجه شده است. اين بخش از آن نامه نشان ميدهد كه برخی از فرماندهان سپاه و رهبر كنونی جمهوری اسلامی كه او نيز در آن دوران نماينده امام در وزارت دفاع بود از همان ابتدا بدنبال توليد سلاح های غير متعارف بودند. در آن نامه اشاره به سلاح شيميائی نيز شده است. توجه داشته باشيد كه درجريان استيضاح "محسن رفيق دوست" وزير وقت سپاه، گوشه هايی از تلاش برای توليد سلاح شيميائی در ايران بصورت غير مستقيم در مجلس مطرح شد. از جمله، آزمايش شيميايی بر روی گوسفندان و بعد، ذبح و مصرف آن بصورت آزمايشی در بسيج وقت! همين مسئله موجب شد كه او رای اعتماد نتواند از مجلس بگيرد.