ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

حاكميت سپاهی از افشای اين واقعيات وحشت دارد
رجائی خراسانی:
درآستانه پايان جنگ با عراق
مسئولين كشور روحيه باخته
 از جبهه جنگ باز می گشتند

 
 
 
 
 

سعيد رجايی خراسانی نماينده جمهوری اسلامی ايران در سازمان ملل متحد در سال‌های جنگ با عراق، همزمان با افشاگری اخير هاشمی رفسنجانی پيرامون شرايط كشور در آستانه اعلام قبول آتش بس در جنگ با عراق گفت:

شرايط جبهه‌‌های جنگ در مقطع پيش از پذيرش قطعنامه به صورتی بود كه حتی مسئولين كه برای سركشی به مناطق جنگی مي‌رفتند نيز، روحيه خود را مي‌باختند. بنابر اين صلاح در اين بود كه ايران قطعنامه 598 را بپذيرد. ‌آقای هاشمی درست مي‌گويد كه شرايط داخلی و بين‌المللی به هيچ عنوان به سود ايران برای ادامه جنگ نبود.

در مقطع زمانی پذيرش قطعنامه بسياری از كشورهای جهان و حتی خاورميانه فكر مي‌كردند پيروزی ايران، منافع بسياری از كشورها را به خطر خواهد انداخت.

البته نامه ای كه آقای هاشمی منتشر كرده محرمانه نبود؛ بلكه تنها مسائلی فراموش شده و تاريخی در آن مطرح است كه با صلاحديد آقای هاشمی منتشر شد.