جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

نتيجه نقش آفرينی لباس شخصی ها در فلسطين
سقوط اعتبار مردمی حماس
زير فشار واقعيات فلسطين

 
 
 
 
 

گروه های فشار كه به تقليد از جمهوری اسلامی، دولت حماس برای خود سازمان داده، سرانجام  به يك روياروئی در فلسطين نزديك شد. اين گروه ها به تقليد از حزب الله و لباس شخصی های ايران، دركنار نيروهای رسمی انتظامی و نظامی دولتی، و بنا به توصيه مشاوران ايرانی خويش  بر نقش مقابله كننده خود با اعتراضات مردمی در هفته های اخير افزوده بودند. اين درحالی است كه وضع در فلسطين كاملا به گونه ای متفاوت با ايران است. در آنجا گروه های ديگر هم مسلح هستند و بويژه سازمان الفتح كه نخستين سازمان مسلح مقابله كننده با اسرائيل می داند، دراساس نيروهای حماس را وابسته به ايران دانسته و از راه رسيده هائی می دانند كه با پول و حمايت جمهوری اسلامی ايران ميوه چين شرايط خاص و تنگناهای دولت اسرائيل برای ياسرعرفات شدند!

آخرين حزب الله بازی حماس در جريان سركوب عده ای تظاهر كننده در يكی از محلات غزه جرقه ای شد برای رويدادهای روزهای اخير در فلسطين. اين تظاهر كنندگان خواهان دستمزهايشان از دولت بودند كه لباس شخصی های وابسته به حماس به سبك حمله به تجمعات اعتراضی درايران به آنها حمله ور شدند. حمله كنندگان دست به شليك هوائی زدند و اين برآتش خشم مردم افزود. سپس نيروهای نظامی الفتح وارد صحنه شدند و شد آنچه در روزهای اخير در فلسطين روی داده است: جنگ محله به محله الفتح با حماس و زمزمه بسيار جدی يك همه پرسی جديد در فلسطين كه رئيس كشور "محمود عباس" با اطمينان به نتايج آن طرح كرده است. اين نتيجه چيزی نيست جز به نمايش درآمدن سقوط اعتبار حماس در فلسطين!

در جريان نبردهای جديد ادارات دولتی به محاصره الفتح در آمده و دولت حماس نيز كارهای اداری را تعطيل اعلام كرده است. تاكنون عده ای در برخوردهای جديد در نوار غزه كشته شده اند

در شهر نابلوس، ماموران محافظ معاون نخست وزير در اثر تيراندازی مجروح شده اند.  وزارت كشور حكومت حماس به  انصار حزب الله و گروه های فشار لباس شخصی اما مسلح دستور ترك شهر غزه را داده و حافظ امنيت را نيروهای رسمی و دولتی اعلام كرده است، اما اعلام اين تصميم نيز از خشم مردم نكاسته است.

محمود عباس رهبر كشور خود مختار فلسطين در هشداری جدی به نخست وزير حماس گفته است جلوی برپائی جنگ داخلی را در كشور خواهد گرفت.

آغاز مذاكرات همه جانبه و جدی با اسرائيل برای تشكيل دولت فلسطين در محدوده جغرافيائی قبل از جنگ 1967 اكنون كانون بسيار جدی بحث های سياسی در فلسطين است. اين مذاكرات عملا با نشستن پشت ميز مذاكره با اسرائيل می تواند آغاز شود و اين امر به معنای به رسميت شناخته شدن اسرائيل توسط حماس است. حماس همچنان از اين امر شانه خالی می كند وعمدتا چشم به نظر رهبران جمهوری اسلامی دارد، اما در ميان رهبران خود حماس نيز اكنون اين بحث بصورت جدی مطرح است كه با كمك های مالی جمهوری اسلامی نمی توان مملكت را اداره كرد و بايد مستقل از ايران و در چارچوب واقعيات منطقه و مصالحه ملی حركت كرد.

اشاره محمود عباس به همه پرسی جديد در فلسطين، برخاسته از اين گرايش در ميان مردمی است كه بشدت زير فشار اقتصادی قرار دارند و همين امر باعث تضعيف موقعيت حماس در ميان مردم شده است. حتی گزارش هائی منتشر شده است از حملات مردم به مراكز درمانی و يا امداد و كمك به مستمندان كه حماس با حمايت كميته امداد جمهوری اسلامی برپا كرده است.