ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

آش رشته بی عدس و نخود
قيمت حبوبات در 48 ساعت
 60 درصد خود را بالا كشيد

 
 
 
 

 

اسب سركش قيمت ها، كه از يكسال پيش آن را پيش بينی كرده و هشدار می دادند، اكنون به رقم افزايش 60 در صدی ابتدائی ترين مايحتاج روزانه مردم رسيده است. در برخی اقلام – مانند حبوبات- اين افزايش قيمت فقط در عرض يك هفته روی داده است. برای نمونه عدس از فاصله 48 ساعت از كيلوئی هزار تومان به كيلوئی 1600 تومان رسيد و حالا، بجای پول نفت، آش رشته ماه رمضان هم بدون عدس و برخی اقلام حبوبات و بسختی بر سر سفره مردم می آيد.