جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  برای حمله به ايران
ناوگان دريائی امريكا
مامور جلوگيری از بسته شدن
گلوگاه های نفتی منطقه شد

 
 
 
 

 

سايت اينترنتی "ضد جنگ" كه از آن تفسيری را پيرامون حمله به ايران در اين شماره پيك نت می خوانيد، در گزارش ديگری پيرامون آمادگی های نظامی امريكا برای حمله به ايران نوشت:

 

ناوگان دريايی آمريكا خود را جهت گرفتن دستور حمله آماده می كند. فرمانده نيروی دريايی امريكا از برنامه ريزان جنگی خود خواسته است طرحی را برای باز كردن گلوگاه های نفتی خليج فارس كه ايران می تواند در صورت حمله به اين كشور مسدود كند تهيه كنند.

دربخش ديگری از اين گزارش، ضمن اشاره به ماموريت جديد ناو ايزنهاور برای ورود به خليج فارس هزينه های حمله به ايران مورد بررسی قرار گرفته است.