جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

دستآورد وزيرخارجه امريكا از سفر به خاورميانه
جبهه اعراب، عليه ايران
روسيه در حوادث گرجستان و چين در آزمايش اتمی كره شمالی درگير شدند

ژاپن زودتراز هر كشور ديگری پيش بينی رويدادهای جنگی آينده درخليج فارس را كرده و با چند قرار داد نفتی جايگزين در قزاقستان و تركمنستان، سرمايه گذاری های خود روی پروژه های نفتی در ايران را بصورت ناگهانی كاهش داد.

 
 
 
 
 

با تلفن علی لاريجانی از تهران به همآهنگ كننده سياست خارجی اتحاديه اروپا "سولانا" و اعلام اينكه بحث متوقف شدن غنی سازی در ايران منتفی است، نشانه های جدی از بحرانی شدن شرايط بروز كرده است.

هيات های نمايندگی اعضای دائم شورای امنيت سازمان ملل كه در لندن جلسه كرده بودند به كار خود پايان دادند و بررسی پرونده ايران را به اين شورا ارجاع كردند. هفته آينده شورای امنيت سازمان ملل متحد برای بررسی پرونده اتمی ايران تشكيل جلسه خواهد داد.

اين جلسه می رود تا تحريم هائی را عليه ايران تصويب كند، اما از آن مهم تر اخباری است كه درباره حمله نظامی غافلگيرانه به ايران انتشار يافته است. امريكا در عمل به اروپائی ها نشان داد كه مذاكره با جمهوری اسلامی به نتيجه نخواهد رسيد زيرا آنها برنامه تدوين شده ای را برای فعاليتهای اتمی خود پيش می برند كه اين مذاكرات تاثير در آن نخواهد داشت و به اين ترتيب زمينه حمايت اروپا از طرح ونظر امريكا را در عمل فراهم ساخت.

وزير خارجه امريكا "رايس" در جريان سفر به خاورميانه اعراب را درجريان ديدگاه های امريكا قرار داده و اكنون نشريات عرب زبان نيز می نويسند كه امريكا موفق به فراهم ساختن زمينه جبهه ای عربی عليه ايران شده است. اين نكته حتی در مصاحبه با بشار اسد نيز در سئوالی كه خبرنگار كويتی از او می كند منعكس است.(در همين شماره اين مصاحبه را می خوانيد)

اين مصاحبه به گونه ايست كه از بشار اسد بيعت برای همراهی با اعراب عليه ايران خواسته می شود!

برخی نشانه ها از همراهی محدود اسرائيل با فلسطينی ها برای نوعی مناسبات صلح آميز و همچنين عقب نشينی از خاك لبنان نيز می تواند تاكتيك هائی برای تقويت انديشه امريكا برای تشكيل جبهه ای عربی عليه ايران باشد.

دركنار اين اخبار است كه تصميم جديد ژاپن برای كاهش سرمايه گذاری خود در طرح نفتی آزادگان معنائی جديد می يابد. تصميمی كه روز گذشته در حد كاهش اين سرمايه گذاری از 75 در صد به 10 در صد اعلام شد. اين خبر قبل از آنكه اقتصادی باشد، سياسی است و نشان می دهد كه ژاپن از حمله به ايران و بالا گرفتن تشنج در منطقه با خبر است و يا آن را پيش بينی می كند و به همين دليل نمی خواهد روی اسب بازنده شرط بندی كند. سفر ماه سپتامبر نخست وزير ژاپن به قزاقستان و تركمنستان برای بستن قراردادهای "نفت جايگزين" نيز نشان دهنده پيش بينی های ژاپن از رويدادهای خليج فارس بود.

با اين نگاه می توان به حوادث و مناسبات به تشنج گرائيده گرجستان با روسيه پرداخت. يعنی با گشوده شدن جبهه جديدی عليه روسيه با هدف جدا كردن آن از ايران و همسوئی با طرح های امريكا، كه دراينصورت بحران گرجستان نيز می تواند مانند بحران اوكرائين فروكش كند!

چين نيز در دو جبهه نمی تواند بايستد و اعلام خبر آزمايش اتمی كره شمالی، عملا چين را در آن منطقه آنقدر درگير كرده تا بتوان از آن امتيازی در اينسوی جهان گرفت و كره را فعلا به حال خود رها كرد!