ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

پس از كارگران – دانشجويان- زنان
آسياب به نوبت
اعتراض جانبازان و ايثارگران
در مقابل محل رياست جمهوری

 
 
 
 
 

رئيس جمهور- احمدی نژاد- عضو شورای رهبری حزب ايثارگران است. بسيج دانشگاهی، لباس شخصی ها و حزب پادگانی با اين گروهبندی هم كاسه اند. اين نام دهن پركن را در تدارك خيز تشكيل دولت نظامی و سپاهی انتخاب كرده بودند، چرا كه ايثارگران جنگ كه دست و پا و چشمشان را در جنگ با عراق داده اند، كسان ديگری اند و با فرماندهان بسيج و سپاه كه زير نام "ايثارگران" حزب درست كرده اند تفاوت دارند.

حالا خبر زير مفهموم دقيق تری پيدا می كند:

 

به گزارش خبرگزاری های داخلی: جمعی از جانبازان جنگ عراق در اعتراض به برخى مواد مندرج در لايحه جامع خدمات ايثارگران، روز گذشته مقابل نهاد رياست جمهورى جمع شدند. ماموران نيروى انتظامى محل تجمع اين ايثارگران را محاصره كرده بودند. اين بسيجی ها با شعار"رييس جهمور ما. برس به فرياد ما"، "لايحه خيانت. استرداد، استرداد" خواهان پس‌‏گيرى لايحه جامع خدمات ايثارگران شدند كه دولت تهيه كرده و مجلس بايد تصويب كند!

يكى از جانبازان به خبرنگار يكی از خبرگزاری های داخلی گفت:

«لايحه جامع خدمات‌‏رسانى ايثارگران را مجلس دارد بازنگرى می كند. در اين لايحه آمده كه جانبازان حق اعتراض ندارند و در صورت اعتراض حقوقشان قطع خواهد شد. جانبازان حق اشتغال ندارند و در صورت اشتغال، حقوقش قطع خواهد شد.»

 

يك جانبار ديگر هم به همين خبرنگار گفت:

« ما هم مثل مردم عادى حق اعتراض داريم. در لايحه ای كه دولت به مجلس داده به راحتى مي‌‏توان جانبازان را بازداشت كرد.»