ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مهدوی كنی فاش ساخت
تشنج درجلسه سران وقت
هنگام قرائت نامه صلح خمينی
درهمان جلسه هم می خواستند گريبان كسی را بگيرند
كه آيت الله خمينی را برای قبول آتش بس قانع كرده بود.
آيت الله خمينی نگفته بود نامه منتشر نشود،
اما در آن موقع انتشار آن شايد صلاح نبود

 
 
 
 
 

آيت‌الله مهدوي‌كنی دبيركل جامعه روحانيت مبارز تهران در يك موضع گيری قابل پيش بينی، تلويحا از هاشمی رفسنجانی در كارزاری كه بر سر انتشار نامه آيت الله خمينی جريان دارد حمايت كرد.

او درعين حال اطلاعات تازه ای از آن جلسه ای را پخش كرد كه نامه پايان جنگ آيت الله خمينی در آن خوانده شد و طرفداران ادامه جنگ، بدليل نقشی كه او در ماجرای منجر به نامه آتش بس داشت بيخ ديوار گذاشته بودند.

كنی گفت:

 « هنگام قرائت نامه يكی از دوستان كه الان هم در قيد حيات هستند و انشاءالله زنده باشند، از روی علاقه زياد به امام، عصبانی شدند و گفتند كه اين نمی شود و بايد ديد چه كسی كاسه زهر را به حضرت امام خورانده است، در اينجا حاج احمد آقا گفتند كه امام خمينی شفاها به من گفته اند كه بحث و دعوا در مورد مسئله جنگ، آتش بس و قطعنامه حرام است. من نگفته ام كسانی كه نامه را منتشر كردند كار حرامی انجام دادند. امام هم نگفته بودند نامه را منتشر نكنيد، ليكن در آن شرايط شايد مصلحت اقتضاء می كرد كه نامه منتشر نشود.»