جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  كره آزمايش اتمی كرد، اما بوش ايران و سوريه را تهديد كرد!
آزمايش اتمی كره شمالی
مشوق حمله ايران شد؟
 
 
 
 

 

آزمايش اتمی كره شمالی كه گفته می شود قدرت آن كمی بيش از قدرت انفجار اتمی هيروشيما، در پايان جنگ دوم جهانی بود، بهانه ای تحريك آميز برای موضع گيری تند تر امريكا عليه ايران شد. بوش در بخشی از پيام كوتاهی كه چند ساعت پس از آزمايش از طريق راديو داد، مدعی شد:

«كره شمالی گسترش‌دهنده شماره يك فن آوری موشكی در جهان است. اين كشور به ايران و سوريه نيز اين فناوری را صادر مي‌كند. انتقال تسليحات هسته‌ای يا مواد آن به كشورها و گروههای ديگر توسط كره شمالی خطری بزرگ برای آمريكا شناخته مي‌شود و پيونگ يانگ كاملا مسئوليت عواقب آن را بايد قبول كند. من به متحدين در منطقه شامل كره جنوبی و ژاپن مجددا تاكيد مي‌كنم كه واشنگتن آماده اجرای تعهدات امنيتی و بازدارنده بصورت تمام و كمال است.»

دراين پيام بيش از آنكه كره شمالی مخاطب باشد، ايران و سوريه كه تاكنون بحثی در باره اتمی بودن آن مطرح نبود مخاطب اند! بوش در پيام خود، درعين حال كه روی قاطعيت امريكا برای تعهدات امنيتی و بازدارنده تاكيد كرد، روی ادامه ديپلماسی با كره نيز تاكيد كرد، درحاليكه چنين تاكيدی روی جمله تهديد آميزی كه در ارتباط با ايران و سوريه بكار برد وجود نداشت. متن پيام، كوتاهی و سمت گيری آن، آشكار ساخت كه كاخ سفيد آزمايش اتمی كره شمالی را درخدمت اهداف خود برای حمله به ايران می خواهد به كار بگيرد و چنين تبليغ كند كه حمله پيشگيرانه به ايران، از شكل گيری يك كره شمالی در خاورميانه جلوگيری می كند و ضمنا تاخير در اين اقدام، به همان نتايجی می انجامد كه دركره شمالی انجاميد!

بايد ديد، درجمهوری اسلامی آزمايش اتمی كره شمالی مشوقی برای طرفداران توليد سلاح اتمی درايران می شود و يا شده و يا ارزيابی بالا بعنوان هشداری جدی مورد نظر قرار گرفته است.