جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سايت بازفلش
21 اكتبر، نشانه های حمله آشكار خواهد شد
وصل دو ناواتمی- جنگی
امريكا، برای حمله به ايران
جمهوريخواهان با دو هدف حمله به ايران را جلو انداخته اند:
1- موقعيت جمهوريخواهان درانتخابات نوامبر خراب است و بوش به يك پيروزی نيازمند است.
2- قبل از شكست در انتخابات ماه نوامبر و ترك كاخ سفيد، كار ايران را تمام كنند.
ترجمه افسانه نگاهي

 
 
 
 
 

 

ناو آيزنهاور كه از دوم اكتبر به طرف آب های ايران حركت كرده، قرار است 21 اكتبر وارد خليج فارس شود. ديويد ليندورف، در همين ارتباط، در سايت "بازفلش" نوشت:

«حمله به ايران روز به روز محتمل تر می شود. همراه با ناو آيزنهاور، كشتی های مخصوص كشف و خنثی سازی مين های دريائی نيز وارد منطقه خواهند شد تا هر نوع تلاش برای مختل شدن انتقال نفت از تنگه هرمز را خنثی كنند. نيروهای دريايی امريكا در اطراف مرزهای ايران چنان متمركز شده اند كه با توجه به اين آرايش جنگی می توان گفت پرواز برفرار ايران تنها شامل حمله به سايت های اتمی ايران نمی شود، بلكه حمله ای گسترده برای نابودی سيستم های كنترل و نظامی ايران در برنامه است. جمهوريخواهان اطمينان دارند كه كاخ سفيد از حمايت كنگره امريكا نيز در اين حمله برخوردار خواهد بود.»

نويسنده اين گزارش ادامه می دهد:

« جمهوريخواهان موقعيت مناسبی برای انتخابات ماه نوامبر ندارند و از جمله انگيزه های كاخ سفيد برای تسريع در اجرای برنامه حمله به ايران، تحكيم موقعيت خويش دراين انتخابات و يا تمام كردن كار ايران قبل از خروج از كاخ سفيد است. بوش فرمان حمله را با همين دو انگيزه صادر كرده است. ناو انترپرايز كه برای حمله به عراق و افغانستان ازآن استفاده شد، اكنون 6 ماه است كه در منطقه بسر می برد و منتظر آغاز عمليات است. علی القاعده بايد اين ناو برای دريافت مهمات و نيرو به پايگاه خود باز گردد و از جمله نشانه های حمله به ايران باقی ماندن انترپرايز در منطقه، پس از پايان اين مهلت است. حدس زده می شود كه انترپرايز برای تخليه ورود نيروهای آن به يك عمليات نظامی در منطقه باقی مانده و اگر بعد از 21 اكتبر به ناو آيزنهاور بپيوندد، آنگاه می توان بصورت جدی نگران آغاز حمله به ايران بود. »