جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  پس از ژاپن، حالا تركيه
تركيه واردات گاز ايران
 را به حال تعليق در آورد
 
 
 
 

 

پس از ژاپن كه سرمايه گذاری های خود را در بخش نفت و گاز ايران بسيار محدود كرد، دولت تركيه نيز به بهانه خطر انفجار خط لوله گار ايران- تركيه، واردات گاز از ايران را به حالت تعليق در آورد. خريد گاز از ايران را پس از توقف واردات به دليل انفجار خط لوله ايران- تركيه در هفته گذشته، به دليل مشكلاتی كه آن را كيفيت گاز و نگهداری از ايستگاه‌های تقويت فشار خواند، به حالت تعليق درمي‌آورد.

درتركيه، برای رفع نگرانی مردم اعلام شد كه اين كشور از روسيه گاز بيشتری خواهد خريد و آن را جايگزين گاز ايران خواهد كرد. اين اقدام در عين حال امتيازی به روسيه برای مناسبات گسترده تر اقتصادی با تركيه تلقی شده تا دركنار پيوند اقتصادی روسيه با تركيه، همراهی سياسی روسيه با تركيه نيز تامين شود! قرار است گاز روسيه از طريق خط لوله "جريان آبی» افزايش يابد. گفته می شود حجم اين افزايش تقريبا ٥/١ برابر بيش‌ از حد توافق اوليه خواهد بود و  به ٣٠ ميليون متر مكعب در روز خواهد رسيد. قبلا 21 ميليون متر مكعب قرار داد شده بود.
به گزارش پايگاه اينترنتی تريد عربيا، اطلاعاتی در خصوص اين‌كه چه‌زمانی صادرات گاز ايران به تركيه به صورت كامل از سر‌گرفته مي‌شود، به دست نيامده‌است.

 

اعتراف به انصراف ژاپنی ها

درارتباط با پا پس كشيدن طرف های اقتصادی و قراردادی ايران، "هامانه" وزير نفت دولت احمدی نژاد نيز سرانجام و پس از تكذيب های ديگر مقامات در روزهای گذشته، تائيد كرد كه ژاپن سهم 75 درصدی خود در بخش ميدان نفتی آزادگان را به 10 در صد تقليل داده است.
پيش از اين تصميم، نخست وزير ژاپن در سفر غير منتظره و چند روز به قزاقستان و تركمنستان چند قرار داد نفت و گاز جايگزی نفت و گاز ايران با اين دو كشور امضا كرد، كه نشان دهنده اطمينان ژاپن از حوادث آينده خليج فارس و اختلاف در صدور نفت بود.