ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سخنرانی محمد خاتمی:
دو خطر در دو نظام مذهبی و غير مذهبی
زير نام مقدسات قتل می كنند
قهرمانی شده خشونت طلبی
 
 
 
 

 

محمد خاتمی كه در مراسم اعطای جايزه‌ نيايش در گستره‌ هنر و پژوهش حضور يافته بود، طی سخنانی گفت:

امروز دو خطر انسان و جامعه‌ی دينی را تهديد مي‌كند. يكی قداست‌زدايی از امور است و ديگر مقدس كردن اموری است كه مقدس نيستند.  قداست‌زدايی از امور را در روح تمدن دوران جديد مشاهده مي‌كنيد و آنچه به عنوان روشنگری مطرح مي‌شود را در بر مي‌گيرد. روح اين روشنگری تقدس‌زدايی است و اينكه زندگی آدمی و سرنوشتش فقط و فقط منوط به فعاليت عقل عرفی است.  مقدس كردن امور غير مقدس نيز ديگر خطر امروزی جوامع است . مقدس كنندگان امور غير مقدس انسان‌های عادی و ظاهرپرستی هستند كه با تكيه بر خرافه سعی مي‌كنند امری كه غيرمقدس است را مقدس جلوه دهند.

گاهی درجوامع دينی مظاهر صوری به قدری مقدس مي‌شوند كه حتی ممكن است به بهانه‌ آنها انسان بكشند و در اين مقدس كردن‌ها ظاهر معنا از بين مي‌رود. در جوامعی كه اينگونه برخورد مي‌شود بي‌اعتنايی به بعضی ظواهر خطای بزرگ به شمار مي‌آيد، اما تهمت زدن، دروغ گفتن و شكستن حرمت انسان‌ها علاوه برمحكوم نشدن امری مقدس، انقلابی و دينی محسوب مي‌شود. گاهی ستايش‌های بي‌حدوحصری از امامان و پيامبر مي‌شود اما به روش آنها توجه نمي‌كنيم. در فرهنگ ما قهرمانی خصوصا در زمينه‌های رزمی با نوعی خشونت همراه است، اما هنر امام حسن (ع) اين بود كه منش قهرمانان را داشت و اين برای دنيای آشوب زده، خشن و ناامن كنونی مي‌تواند پيامی درس‌آموز محسوب شود.