ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

دبيركل خانه كارگر:
200 هزار كارگران بی حقوق
و 13 ميليون ايرانی زيرخط فقر
در روزهای اخير
نه رهبر و نه احمدی نژاد
از اين پيشرفت معكوس سخن نگفتند

 
 
 
 
 

عليرضا محجوب‌، دبيركل‌ خانه‌ كارگر نيز در مجلس هفتم است. پس از ماه ها سكوت و همزمان با اوج گيری اعتراض های كارگری و سركوب اين اعتراضات، وی در نطق‌ پيش‌ از دستور خود گفت:

كشور اكنون حدود 13ميليون‌ جمعيت‌ زير خط‌ فقر دارد و در اين‌ ميان‌، نزديك‌ به‌ 200 هزار كارگر و خانواده‌هايشان‌ كه‌ در 500واحد توليدی نظير شركت‌های پوشينه‌ باف‌، ناز نخ‌ و سيمين‌ نو شاغل‌ هستند و بارها در مقابل‌ مجلس‌ شورای اسلامی شاهد حضور آنها بوده‌ايم‌، ماههاست‌ كه‌ حقوق‌ دريافت‌ نكرده‌اند. حتی برخی از كارگران 50 ماه است حقوق نگرفته اند. مستمری تصويب شده بازنشستگان نيز پس از هفت ماه هنوز پرداخت نشده است. مجلس نيز برای شش‌ ماهه‌ طرح‌ تجديد نظر در ‌ قراردادهای موقت‌ كار را به تعويق انداخته است.

محجوب بعنوان هشدار گفت: زخم‌ كهنه‌ خصوصي‌سازی، اين‌ روزها در شكل‌ گرانی سرباز كرده‌ است‌.