جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

2 گزينه در عراق
پارلمان عراق به "فدراتيو" رای تمايل داد
تشكيل دولت نظامی پس از حمله به ايران

 
 
 
 
 

تصويب نهائی طرح فدراتيو كردن حكومت در عراق، عليرغم رای تمايل نمايندگان پارلمان اين كشور، پيش از قرار گرفتن در دستور كار مجلس برای رای گيری نهائی، به بعد موكول شد. رای تمايل پارلمان عراق به اعلام حكومت فدراتيو در اين كشور با 140 رای از 200 رای پارلمان ثبت شده است. تصميم به عدم رای گيری نهائی، پس از آن اعلام شد كه چند تن از نمايندگان مجلس عراق خواهان تضمين های بيشتری جهت تقسيم نشدن عراق به چند كشور شدند. طبق نقشه جديدی كه برای عراق فدراتيو تهيه شده و حتی در روزهای اخير در شبكه های بزرگ تلويزيونی نيز به نمايش گذاشته شده، عراق به چهار قسمت تقسيم می شود، در حاليكه تاكنون صحبت از سه بخش بود. هنوز معلوم نيست كه بخش چهارم، يعنی كردستان، بخش سنی مركزی و بخش شيعه جنوبی عراق، آن بخش چهارم شامل چه اقليت يا اقليت هائی می شود، اما حدس زده می شود كه برای اين بخش عمدتا تركمن های مورد حمايت تركيه در نظر گرفته شده اند.

توقف رای گيری نهائی پيرامون فدراتيو شدن عراق، بار ديگر مسئله تشكيل يك حكومت كامل نظامی- مركب از نظامی های دوران صدام حسين- را مطرح كرده است. حكومتی كه ممكن است با شبه كودتا عليه دولت كنونی بر سر كار بيآيد و يا با اعلام كناره گيری دولت كنونی عراق به بهانه شرايط جنگی در منطقه ( حمله به ايران) و ضرورت سپرده شدن كشور بدست نظامی ها.