جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  در مكه
اجلاس روحانيون شيعه و سنی
خواهان پايان انفجار و ترور شد
 
 
 
 

 

همزمان با زمزمه هائی كه پيرامون تغيير سياست های امريكا در ارتباط با اوضاع عراق آغاز شده و باحتمال زياد اجرای طرح تقسيم عراق هدف اين تغيير سياست است، رهبران مذهبی سنی و شيعه عراق سندی را با عنوان "ميثاق مكه" امضاء كردند. بموجب اين سند هر نوع خونريزی و گسترش دامنه آن تا جنگ داخلی در عراق محكوم شده است. دراين سند نسبت به جنگ داخلی نيز هشدار داده شده و پايان خونريزی ها خواسته شده است.

اين سند در پايان يك نشست اضطراری كه با حضور رهبران مذهبی شيعه و سنی در مكه تشكيل شده بود امضاء و اعلام شد. تاكيد بر يكپارچگی عراق و حرام اعلام شدن ترور و خونريزی  در اين سند نيز خود نشان دهنده نگرانی از تقسيم عراق در طرح فدراتيو عراق است كه در امريكا تهيه شده است. نمايندگان آيت الله سيستانی نيز در اين نشست حضور داشتند و نماينده ای از كنفرانس اسلامی نيز در آن حضور داشت.