جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

طرح بمباران غافلگيرانه سوريه
و برسركارآمد يك دولت كودتائی

 
 
 
 
 

روزنامه الاهرام مصر مدعی شد كه اسرائيل خود را آماده حمله به سوريه می كند و امريكا نيز دراين حمله رسما شريك اسرائيل خواهد بود. اين حمله قرار است بصورت غافلگيرانه انجام شود و مراكز حكومتی- از جمله كاخ رياست جمهوری- از جمله اهداف اوليه است. بدنبال اين حمله، پيش بينی شده كه برخی نظاميان سوريه دست به كودتا زده و با بركناری دولت كنونی، دولت جديدی را تشكيل داده و با امريكا وارد مذالكره خواهد شد.

طرح كودتا در اسرائيل و با حضور برخی مخالفان دولت كنونی سوريه كه به اين كشور سفر كرده بودند تهيه شده است.( گزارش خبری مربوط به طرح حمله به ايران را در همين شماره پيك نت بخوانيد.)