ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

پس از 30 سال
حرف های شاه سابق
سخن امروز حاكمان شده!

 
 
 
 

 

موسی غنی نژاد كه از كارشناسان اقتصادی متمايل به برنامه های صندوق بين المللی پول و بانك جهانی است، در ميزگرد نفت و اقتصاد سياسی در سازمان دانش آموختگان ايران گفت: در آمدهای نفت هميشه درخدمت اهداف حكومت ها بوده است. پيش از انقلاب، شاه نيز در پی كارهای پوپوليستی بود. مثلا می گفتند تا چند سال ديگر ما از ژاپن و غرب پيشی خواهيم گرفت.

غنی نژاد با يادآوری يكی از مصاحبه های شاه با يك روزنامه فرانسوی و انتقاد خبرنگار لوموند به شاه در باره وضعيت حقوق بشر در ايران گفت: شاه در جواب اين خبرنگار گفت ما زمانی كه در اروپا همه بر روی درخت زندگی می كردند منشور حقوق بشر كوروش را داشتيم و لازم نيست شما به ما درس حقوق بشر دهيد و ما اين دموكراسی شما را قبول نداريم. امروز می بينيم كه اين حرفها مجددا زده می شود و اين گفتمان بعد از 30 سال قديمی نشده است و اينها همه به دليل در آمد بالای نفت است!

عباس عبدی كه دراين ميزگرد شركت داشت، در ادامه صحبت های غنی نژاد گفت: اگر اهل فتوا بودم نفت را حرام اعلام می كردم چرا كه نفت عقل حاكمان را زايل می كند و بسياری از سخنان و رفتار عجيبی كه اين روزها زده ميشود به دليل مستی ناشی از نفت و زايل شدن عقل است.

عباس عبدی ادامه داد: در ارزيابی كه يكی از وزارتخانه ها از نامه ها ی نوشته شده به رييس جمهور در سفر های استانی داشته مشخص شده است كه تمامی درخواستهای مردم، درخواست پول است. مشخص نيست كه اگر دولت خود را نوكر مردم می داند، اين چه نوكری است كه همه از او پول می خواهند و مگر نوكر به كسی پول می دهد؟ فضای تبليغاتی به گونه ای است كه همه نوكر شده اند.