ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  اجلاس خبرگان رهبری
برای عده ای، مرگ آسان تر از بازنشستگی است

 

 
 
 
 

ابطحی- اقای مشكينی رئيس مجلس خبرگان در آخرين جلسه ی اين اجلاس گفته اند كه حكومت ما از تمام لحاظ مورد تاييد وامضای معصومين(ع) است. ايشان نظام را متصل به الله ونيروهای نظامی را جندالله و جوانان را حزب الله واكثريت ملت را اوليا ءالله معرفی كرده است. مسائلی نيز در باره ی فضيلت ماه قمری بر شمسی و فضيلت انسان بر حيوان بدليل آنكه حيوان سر را به سمت غذا ميبرد ولی انسان غذا را به غذا را به طرف دهان ميبرد در جلسه ی خبرگان كه عاليترين نهاد حكومتی است گفته اند. سخنان ايشان، بخصوص در بد ترين نوع بهره برداری از دين برای يك حكومت بشری قويترين عامل دوری جامعه از دين ويا رويگردانی از حكومت است.  محققان و روزنامه نگاران و سخنرانان رسمی و حكومتی كه مرتب از كم شدن توجه جامعه به مبانی دينی حرف ميزنند و مرتب توطئه های دشمنان خارجی وايادی داخلی آنان را پيدا ميكنند ، در كنار پيدا كردن ردپای دشمنان خارجی و بين المللی وتلاشهای آنان برای تضعيف مبانی دينی در جوانان، بايد توجه كنند كه  اين نوع سخنان در مجلس رسمی ومهمی كه يكی از وظايفش تعيين بالاترين مقام كشوراست، بيشتر از فعاليتهای دشمنان خارجی به بی اعتنايی جامعه به مبانی دينی منجر ميشود. البته به عقيده ی من ريشه بسياری از اين مشكلات را بايد در اين جستجو كرد كه قانونی برای بازنشسته شدن مسئولان وجود ندارد. اگر آيه الله مشكينی- با اين سن وكسالتهای فراوانی كه دارند و خداوند شفا عنايت نمايد- بازنشست شده بود، نه سوابق دينی ونه سوابق علمی ايشان آسيب ميديد ونه به مبانی دينی جوانان چنين ضربه هايی وارد ميشد